Община Гърмен » Общински съвет » Върнати и оспорени решения » Върнати решения

ПРОТОКОЛ № 26/21.07.2017 г. 

РЕШЕНИЕ № 318  – Върнато със Заповед № ОА-АК-257/04.08.2017 г. на Областен Управител на област Благоевград    

1.Открива процедура за прекратяване на съсобственост в недвижим имот - частна общинска собственост, а именно 420/1380 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ IX /девети/, планоснимачен № 252, кв. 17 /седемнадесет/, по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград и с площ на имота 1380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м. при граници и съседи: От север УПИ VI - 253 – Тодор и Здравка Цикови; От юг - улица; От изток - УПИ VIII - 252 - Ахмед Исуфов Мутишев; От запад - общински терен.

2.  Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер

8 400.00 /осем хиляди и четиристотин/ лева без ДДС и определя същата като цена за дела на общината.

3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на дела на общината от недвижимия имот с цел прекратяване на съсобственост, по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

 

РЕШЕНИЕ № 319  –  Върнато със Заповед № ОА-АК-256/04.08.2017 г. на Областен Управител на област Благоевград

 1. Открива процедура за прекратяване на съсобственост в недвижим имот -частна общинска собственост, а именно: 78/582 идеални части от имот планоснимачен № 907 /деветстотин и седем/, кв.32 /тридесет и две/ по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед № 9 от 1999 год. и с площ от 78 /седемдесет и осем/ кв.м., с която площ участва в образуването на УПИ XVI /шестнадесет/, с площ за целия урегулиран имот 582 / петстотин осемдесет и два/ кв.м., при граници и съседи: На имот пл. № 907: От две страни улица ; Имот пл. № 658 - на Виолета Николова Попова; УПИ II-648- на насл. на Георги Тунчев; На УПИ XVI: От две страни улица; УПИ I -647 - на Ахмед Мусли; УПИ П-648 - на насл. на Георги Тунчев.

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 1 200.00 / хиляда и двеста/ лева без ДДС и определя същата като цена за дела на общината.

3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на дела на общината от недвижимия имот с цел прекратяване на съсобственост, по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

 

РЕШЕНИЕ № 320  –  Върнато със Заповед № ОА-АК-258/04.08.2017 г. на Областен Управител на област Благоевград 

Утвърждава пазарни цени за учредяване на отстъпено право на строеж за жилища и гаражи. Право на надстрояване и/или право на пристрояване в населените места на община Гърмен, изготвени от лицензиран оценител както следва:

1. Жилища в Гърмен, Огняново,   Дъбница, Рибново, Дебрен, Горно Дряново и

Долно Дряново:

 - Първа зона                                                                                          - 3.50 лв. на кв.м.

 - Втора зона                                                                                                     - 3.00 лв. на кв.м.

2. Жилища в Ореше, Осиково, Скребатно, Хвостяне, Крушево, Марчево и

Балдево:                                                                                                              - 2.00 лв. на кв.м.

3. Гаражи в Гърмен, Огняново, Дъбница, Рибново, Дебрен, Горно Дряново и

 Долно Дряново:

- Първа зона                                                                                            - 3.00 лв. на кв.м.

- Втора зона                                                                                           - 2.50 лв. на кв.м.

4. Гаражи в Ореше, Осиково, Скребатно, Хвостяне, Крушево, Марчево и

Балдево:                                                                                                              - 1.50 лв. на кв.м.

 

РЕШЕНИЕ № 321  –  Върнато със Заповед № ОА-АК-259/04.08.2017 г. на Областен Управител на област Благоевград 

Утвърждава пазарни цени на недвижимите имоти - частна общинска собственост, представляващи прилежащи терени на изградени жилищни сгради въз основа на отстъпено право на строеж, изготвени от лицензиран оценител както следва:

1. Имоти в Гърмен, Огняново, Дъбница, Рибново, Дебрен, Горно Дряново и Долно Дряново:

- Първа зона                                                                                            - 6.60 лв. на кв.м.

- Втора зона                                                                                           - 4.40 лв. на кв.м.

2.Имоти в Ореше, Осиково, Скребатно и Хвостяне:                     - 3.50 лв. на кв.м.

3. Имоти в Крушево, Марчево и Балдево:                                         - 3.00 лв. на кв.м


 

ПРОТОКОЛ № 24/11.05.2017 г.

РЕШЕНИЕ № 297 – Върнато със Заповед № ОА-АК-176/25.05.2017 г. на Областен Управител на област Благоевград 

Не приема предложението на Кмета на общината за утвърждаване на образците от книжата за провеждане на местния референдум в с. Марчево на 18.06.2017 г. и одобряване на разходите за организирането и финансирането му.