Община Гърмен » Център за информация и услуги » Общински услуги » Устройство на територията и строителство

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

1. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

2. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

3. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

4. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

5. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

6. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

7. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

8. Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

9. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

10. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

11. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

12. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

13. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

14. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

15. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

16. Издаване на скици за недвижими имоти

17. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

18. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

19. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

20. Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

21. Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

22. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ

23. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

24. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

25. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

26. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

27. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

28. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

29. Издаване скица-виза за проучване и проектиране

30. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

31. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

32. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване.

33. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

34. Издаване на разрешение за строеж

35. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

36. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

37. Попълване/поправка на кадастрален план

38. Одобряване на подробен устройствен план

39. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

40. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

41. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

3. Издаване на заповед за изземване на имот

4. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

 

 

КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО

1. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

КАДАСТЪР

1. Справки (устни и писмени) от кадастъра

2. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

3. Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

4. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца