Община Гърмен » Център за информация и услуги » Общински услуги » Гражданска регистрация и актосъставяне

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

1 - 1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

2 - 1997  Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

3 - 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

4 - 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

5 - 2016 Издаване на удостоверение за наследници

6 - 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

7 - 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

8 - 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 

9 - 2033 Възстановяване или промяна на име

10 - 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

11 - 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

12 - 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

13 - 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

14 - 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

15 - 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

16 - 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

17 - 2053 Припознаване на дете

18 - 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

19 - 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

20 - 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

21 - 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

22 - 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

23 - 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

24 - 2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 

25 - 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

26 - 2088 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

27 - 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

28 - 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

29 - 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

30 - 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

31 - 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

32 - 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

33 - 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

34 - 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

35 - 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

36 - 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1 - 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии