Община Гърмен » Център за информация и услуги » Общински услуги » Гражданска регистрация и актосъставяне

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

1. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

2. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

4. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

5. Издаване на удостоверение за наследници

6. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

7. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

8. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 

9. Възстановяване или промяна на име

10. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

11. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

12. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

13. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

14. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

15. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

16. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

17. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

18. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

19. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

20. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

21. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

22. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

23. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

24. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 

25. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

26. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

27. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

28. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

29. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

30. Издаване на удостоверение за правно ограничение

31. Издаване на удостоверение за семейно положение

32. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

33. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

34. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

35. Промяна в актовете за гражданско състояние

36. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

37. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии