Община Гърмен » Център за информация и услуги » Общински услуги » Търговия, туризъм и други

ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ

1. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

3. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

4. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

5. Категоризация на заведения за хранене и развлечение

6. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

7. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

 

ТРАНСПОРТ

1. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

 

РЕКЛАМА

1. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

1. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

2. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

 

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

1. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар