Община Гърмен » Общинска администрация » Телефонен указател

Телефонен указател

 

Кмет на общината
Минка Капитанова
0882/966 785,
Централа: 07523/2040, 07523/2047

Зам.-кмет
Валери Кесимов
0878/880 315,
Централа: 07523/2040, вътрешен 110

Зам.-кмет
Рефат Атипов
0882/966763,
Централа: 07523/2040, вътрешен 105

Секретар на общината
Силвена Русева
0882/966757,
Централа: 07523/2040, вътрешен 104

Председател на Общински съвет – Гърмен
Исмет Узунов
0894/349036
Централа: 07523/2040, вътрешен 113

Финансов контрольор
Нуша Вранчева
0885 243 701,
Централа: 07523/2040, вътрешен 116

Младши експерт "ОМП, ГЗ, класифицирана информация и архив"
Иван Ирмиев
Централа: 07523/2040, вътрешен 106

Отдел “ФСД и СП”
Началник отдел
Биляна Чачева
0882/966 759,
Централа: 07523/2040, вътрешен 103

Мл. експерт „Контрол по ЗТ и ЗМДТ”
Милен Дедьов
0882 966 787
Централа: 07523/2040, вътрешен 119

Юрисконсулт
Селвие Пендева
Централа: 07523/2040, вътрешен 108

Юрисконсулт
Камелия Милева
Централа: 07523/2040, вътрешен 108

Ст. счетоводител
Люба Бейкова
Централа: 07523/2040, вътрешен 116

Счетоводител – касиер
Миглена Русева
07523/2040,
Централа: 07523/2040, вътрешен 112

Ст. счетоводител
Нериман Мустафа
0882/966 754,
Централа: 07523/2040, вътрешен 116

Ст. счетоводител
Румен Ярчев
Централа: 07523/2040, вътрешен 116

Ст. Експерт "Собствени приходи"
Гюлфе Гега
0882/900 444,
Централа: 07523/2040, вътрешен 120

Ст. специалист "Касиер собствени приходи"
Румяна Попова
0882/966 770,
Централа: 07523/2040, вътрешен 123

Началник отдел “Човешки ресурси, деловодство и ИО”
Силвия Хаджиева
0882/966 753,
Централа: 07523/2040, вътрешен 122

Мл. експерт/секретарка/
Надка Чекова
0882/900 443,
Централа: 07523/2040, 07523/2047, вътрешен 101

Деловодител
Росица Делиева
0882/966 770,
Централа: 07523/2040, вътрешен 123

Секретар на МКБППНМ
Елена Русева
Централа: 07523/2040, вътрешен 123

Мл. експ. “Информационно осигуряване”
Васил Горанов
0882/966 751,
Централа: 07523/2040, вътрешен 124

Мл. експ. “Информационно осигуряване”
Селвер Фазли
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. Експерт техн. секретар на ОбС
Снежана Куйбишева 
0882/966 768
Централа: 07523/2040, вътрешен 115

Изпълнители шофьори
Исмаил Гадиров
Иван Поров

Директор на дирекция ПЕСТСУЕГР
Йорданка Донкова
0887/ 459 168,
Централа: 07523/2040, вътрешен 109

Началник отдел “Програми на ЕС и ТСУ”
Петър Тигалонов
0879 659 694,
Централа: 07523/2040, вътрешен 114

Мл. експерт "Програми на ЕС"
Христина Кишева
0882/966 775,
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. експерт "Програми на ЕС"
Фатме Ислям
0882/966 775,
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. експерт "Програми на ЕС"
Емине Узунова
0882/966 775
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Ст. експерт "Програми на ЕС, образованието, младежта и спорта"
Надка Чекова
0882/966 773
Централа: 07523/2040, вътрешен 122

Ст. специалист "НС и АСК"
Изет Гавазов
Централа: 07523/2040, вътрешен 114

Ст. специалист "Кадастър и регулация"
Шукри Османчев
Централа: 07523/2040, вътрешен 118

Ст. специалист ТСУ
Мустафа Таламонв
Централа: 07523/2040, вътрешен 118

Мл. експерт /общинска собственост/
Адиле Комар
Централа: 07523/2040, вътрешен 111

Н-к отдел ГРАО
Мария Попова
0882/966 770,
Централа: 07523/2040, вътрешен 107

Специалист ГРАО
Бойка Попова
0882/966 770,
Централа: 07523/2040, вътрешен 107

Специалист СП
Севги Топчи
Централа: 07523/2040, вътрешен 123

Старши специалист ГРАО
Кметство Горно Дряново
Сафея Скендерова
0879/659 666

Мл. експерт ГРАО
Кметство Дъбница
Стела Костова-Шоколарева
0882/966 774

Ст. експерт “ДДАОО”
Кметство Рибново
Кимиле Уланова
0882/966 779

Специалист ГРАО
Кметство Долно Дряново
Джемал Булгур
0882/966 784

Мл. Експрет ГРАО
Кметство Огняново
Катя Герова
0882/900 441

Мл. експерт ГРАО
Кметство Дебрен
Емине Гадирова
0882/966 778