Община Гърмен » Център за информация и услуги » Нормативни документи

Бланки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Декларация за броя съдове за битов отпадък вид контейнер „Бобър”

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Заявление за допускане изработването на КПИИ

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за заверка на скица

Заявление за ЗАКУПУВАНЕ НА УПИ

Заявление за издаване на ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Заявление за издаване на виза за проектиране

Заявление за издаване на виза за проектиране по КВС

Заявление за издаване на разрешение за разкопаване

Заявление за издаване на разрешение за строеж

Заявление за издаване на разрешително за ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

Заявление за издаване на СКИЦА

Заявление за издаване на удостоверение

Заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация

Заявление за ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост

Заявление за издаване на удостоверение за УПИ

Заявление за издаване на удостоверение по чл.54а

Заявление за издаване на УП /1,2,3/

Заявление за имот

Заявление за категоризация на заведение за хранене и развлечение

Заявление за категоризация на място за настаняване

Заявление за комплексно административно обслужване

Заявление за одобряване на геодезическо заснемане

Заявление за одобряване на КПИИ и издаване на разрешение за строеж

Заявление за одобряване на проекти

Заявление за одобряване на ПУП

Заявление за освобождаване от ТБО

Заявление за повторно използване на информация

Заявление за ползване на мери и пасища

Заявление за поставяне на рекламно-информационни елементи

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в НТР

Заявление за разрешаване изработването на ПУП

Заявление за разрешение за поставяне на обект

Заявление за удостоверение за ЗАКОННОСТ НА ОБЕКТ

Заявление от собственик-наследник на имот

Искане за издаване на данъчни документи

Искане за издаване на данъчни документи 2

Искане за издаване на данъчни документи – 1

Искане за издаване на данъчни документи – 2

Искане за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Искане за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

Искане за прихващане или възтановяване

Молба за погасяване на глоба по давност

Молба-декларация за ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Протокол за устно заявяване на комплексна административна услуга

горе