Новини

<< Всички новини

[20.11.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.1 и във връзка с  чл.21 от Закона за общинска собственост, чл.46а, ал. 1 от НРПУРОИ, Кметът на община Гърмен УВЕДОМЯВА  собствениците на  поземлени имоти, че във връзка с изграждане на обекти публична общинска собственост /чл. 22, ал. 1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, представляващи улица между о.т.250-о.т.250А-251А-251, кв.6 по влязъл в сила  ПУП-ПРЗ на курорт „Огняновски минерални бани“, землище с.Огняново, общ.Гърмен, обл. Благоевград, одобрен с решение №317/2006 г. на ОбС с.Гърмен, обл.Благоевград, ОТКРИВА процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, намиращи се в кв. 6 по плана на курорта подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици както следва:

ПОЗЕМЛЕН

ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР

НАСЕЛЕНО

МЯСТО

СОБСТВЕНИЦИ

ЗАСЕГНАТА

ПЛОЩ ОТ

ИМОТА /КВ.М./

СТОЙНОСТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО /В ЛЕВА/

53326.500.52  Курорт „Огняновски минерални бани“ «НИКОПОЛИС» ООД гр. София 390 6 500.00 лв.
53326.500.66  Курорт „Огняновски минерални бани“ Димитър Асенов Бумбаров 170 2 835.00 лв.
53326.500.68  Курорт „Огняновски минерални бани“ Александра Георгиева Ежкова 10 165.00 лв.

<< Всички новини | << АРХИВ