Новини

<< Всички новини

[15.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

      Уведомява се Васил Георгиев Боздев и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

      Производството е по инициатива на Любен Георгиев Боздев , чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-2/12.01.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: нива от 1106 кв. м., находяща се в местността ,,Падинето“, с идентификатор 53326.500.36 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-01-1/12.12.2005 г. на Началника на СГКК гр. Благоевград, който имот попада в землището на с.Огняново, общ. Гърмен, обл. Благовеград.

      На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

      На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ