Новини

<< Всички новини

[17.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

      Уведомяват се наследниците на Андрея Благоев Ежков: Величка Методиева Гюрова; Цветанка Методиева Пулева; Жечка Петкова Ежкова; Лилия Борисова Ежкова; Мариян Борисов Ежков и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

     Производството е по инициатива на Андрей Методиев Ежков , чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-4/16.01.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ нива с площ от 0.474 дка(нула декара четиристотин седемдесет и четири квадратни метра)., находяща се в местността ,,Курбана“, с номер 022036 по плана на землището на село Огняново, Община Гърмен, област Благоевград.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ