Новини

<< Всички новини

[18.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

     Уведомяват се наследниците на Мустафа Мустафов Сираков: Атидже Мустафова Уланова; Сане Мустафова Машева ; Мустафа Мустафов Сираков; Ганиме Мустафа Инуз и всички заинтересовани лица, че на 18.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

     Производството е по инициатива на Тайфе Мустафова Сиракова, Тайфе Феимова Зохрина и Фатме Феимова Сирак, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-5/18.01.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: Урегулирн поземлен имот – парцел VI, заснет като имот с планоснимачен номер 305, от квартал 26 по плана на село Рибново, община Гърмен, обл. Благоевград, утвърден със заповед № 237/2001г. на кмета на Общината, с площ от 210 квадратни метра, Ведно с построена в имота Двуетажна Жилищна Сграда със застроена площ от 90 квадратни метра.

     На основание чл.34, ал.3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

    На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ