Новини

<< Всички новини

[13.11.2017]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ПО ПОД МЯРКА 7.2 НА ПРСР

 

  

 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г 

 

През месец ноември 2017 г. между община Гърмен и  Държавен фонд „Земеделие“ се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №01/07/2/0/00664 от 09.11.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Наименование на проект: „Реконструкция и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на община Гърмен“ включваща следният обект: Детска градина „Никола Вапцаров „ с. Дебрен, находяща се в УПИ XVI, кв.29 по  плана на с. Дебрен

Период на изпълнение на проекта: 36 месеца  от  09.11 2017 г. до 09.11.2020 г.

Обща стойност на проекта: 804 370.41 лева, от които 683 714.85 лв. европейско(ЕЗФРСР) и 120 655.56  лв. национално съфинансиране.

Проектът включва: строително – монтажни работи; реконструиране на дворно пространство и сграда; изграждане на 6 детски площадки, монтаж на детски съоръжения; оборудване и обзавеждане на І и ІІ етаж и сутерен.

 

     

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ