Новини

<< Всички новини

[24.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

     Уведомяват се наследниците на Георги Николов Гегов: Марика Димитрова Гегова ; Николина Георгиева Кайхан и всички заинтересовани лица, че на 22.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

     Производството е по инициатива на Йорданка Георгиева Веселинова, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-6/22.01.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: Урегулирн поземлен имот – парцел II, заснет като имот с планоснимачен номер 61, от квартал 31 по плана на село Балдево, община Гърмен,обл. Благоевград, утвърден със заповед № 16/1933 и заповед 690/1933г., двете на кмета на ОНС, с площ от 490 квадратни метра.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ