Новини

<< Всички новини

[08.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

        На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

        Уведомяват се наследниците на Зейнил Ибрахим Адем и всички заинтересовани лица, че на 08.02.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

       Производството е по инициатива на Мустафа Бейсат Низам, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-9/08.02.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: УПИ ХII, заснет като имот с планоснимачен номер 468, от квартал 26 по плана село Долно Дряново, община Гърмен, утвърден със Заповед № 509/1969 г. и изменен със Заповед № 17/1994г.на Кмета на община Гърмен, с площ от 700 кв. м

      На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

      На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ