Новини

<< Всички новини

[01.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Иван Димитров Ежков; Станимир Ежков; Мариана Любенова Павлевичина; Георги Ежков; Виолета Ежкова; Мария Стоянова; Светла Ежкова; Мартин Ежков; Иван Ежков и всички заинтересовани лица, че на 28.02.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Мариана Любенова Павлевичина, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-19/28.02.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: Нива, с площ от 4.007 дка,девета категория, находяща се в местността ,,Пацанова Тумба‘‘, представляващ имот с номер 042039 по картата на землището на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ