Новини

<< Всички новини

[19.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Линка Филипова Матерова: Емилия Трендафилова; Тодор Радулова; Велика Итева; Елена Матерова; Мария Романска; Костадин Матеров; Мария Кафалиева; Емилия Динева; Люба Тенева; Цветанка Аратлъкова; Йордан Матеров; Величка Тодорова; Люба Алексова ; Кирил Траянов и всички заинтересовани лица, че на 19.03.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Йордан Ангелов Матеров и Димитрия Славчева Матерова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-37/19.03.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка на недвижим имот , а именно : Нива с площ от 0.298 дка,пета категория, находяща се в местността ,,Башница‘‘ , представляваща имот с номер 033017 по картата на землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ