Новини

<< Всички новини

[16.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Малин Малинов Пашов : Рафея Пашова; Ибраим Пащов; Росица Капсъзова; Изет Пашов; Мохарем Мутаджиков; Незабравка Пашова; Амиде Пашова; Азим Пашов; Али Скендеров; Найле Пашова и всички заинтересовани лица, че на 16.03.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Мохарем Исметов Пашов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-32/16.03.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка на недвижим имот , а именно : Нива с площ от 0.756 дка, десета категория, находяща се в местността ,,Корията‘‘ , представляваща имот с номер 000160 по картата на землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ