Новини

<< Всички новини

[16.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Ахмед Айрилов Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 16.03.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Кезим Хдожов, Нефсе Осамнчева, Рекип Ходжов, Джумиле Господева , Найла Ходжова, Ахмед Ходжов, Пламен Зеленов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-36/16.03.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка на недвижим имот , а именно : Поземлен имот заснет като имот с планоснимачен № 275 от квартал 26 по сега действащият дворищно-регулационен план на село Горно Дряново,община Гърмен, област Благоевград ,утвърден със заповед № 15/1990г. на кмета на Общината , с площ за имота от 550 кв.м. ,който имот участва в образуването на УПИ – парцел II от квартал 26 и в УПИ-парцел I от квартал 26 с площ от 30 кв.м. по плана на селото,ведно с построената в УПИ II ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застоена площ от 96 кв.м. и построената в УПИ I ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застоена площ от 30 кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ