Новини

<< Всички новини

[28.03.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект за изменение на ПУП–ПР, с който се променя дворищната регулация на УПИ XII, пл. №657, кв.32 по плана на с.Огняново, общ.Гърмен, като регулационните линии на УПИ XII се прокарват по имотните граници на имот пл.№657, кв.32 по плана на с. Огняново, общ.Гърмен, обл.Благоевград.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

28.03.2018 г.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ