Новини

<< Всички новини

[06.03.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

Project name: Development of the tourism in cross border region Bosilovo-Garmen by preservation of the local cultural traditions

                 Информация за напредък по проект

В изпълнението на Дейност 6 „Строително–монтажни работи“ по проект „Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции” са изпълнени, съгласно подписан договор на 29.05.2017 г. за работа с фирма "А-СТОРЙ" ООД.

Извършено е благоустрояване и рехабилитация на общинска сграда Читалище "Искра- 1956" в с.Рибново. Проектът е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония по инструмента за предприсъединителна помощ, бюджетна линия №2014ТС16I5CB006-2015-1 (2014-2020) по Приоритетна ос 2.1 Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез сътрудничество и инициативи в добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство, в партньорство с община Босилово ( Бивша Югославска Република Македония). Стойността на проекта е 412 111,62 EUR. Периодът на изпълнение е 24 месеца(17.10.2016г. -17.10.2018г.). Водещ парньор е Община Босилово. Бюджетът на Община Гърмен182 435, 17 EUR.

Общата цел на пректа:Повишаване на туристическия потенциал в трансграничния регион, чрез благоустрояване на читалища и опазването на местните културни традиции.

Специвичните цели са: • Благоустрояване на обект в с. Секирник (Община Босилово).

• Благоустрояване на читалище в с. Рибново (Община Гърмен).

• По-добри туристически услуги.

Целеви групи: Ръководство и служители на организации в сферата на туризма;Неправителствени организации в областта на туризма;Местни администрации;Туристи от двете страни на границата;Местното население в двете общини.

В рамките на тази дейност бе извършена реконструкция и благоустрояване на Читалище “Изгрев -1956” с. Рибново. Извършен е основен ремонт на покрива. Извършено е обединяване на помещения на сградата за изложбена зала. Направен навес, изградена е бетонова площадка със стълбище за достъп до дворното пространство на читалището.Извършена е подмяна на дограма с PVC профили и стъклопакет. Сградата е санирана. Издаден Акт 16 от 01.203.2018 г.за въвеждане в експлоатация на обекта.

<< Всички новини | << АРХИВ