Новини

<< Всички новини

[10.04.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2020“

BG05FMOP001-3.002

 

Информация  

     Успешно продължава изпълнението на проект: „Осигуряване на топъл обяд„ по договор BG05FMOP001-03.002-0166-С03 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Агенция за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ и Община Гърмен в качеството си на партньорска организация – бенефициент. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица 2014-2020 г., операция „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“ BG05FMOP001-3.002.

Продължителност до 31.12.2019 г.

     Топъл обяд се приготвя в кухнята на „Домашен социален патронаж“ с. Марчево и се предоставя в работните дни от съответния месец на общо 70 потребители от целевата група на проекта. Потребителите са от различни населени места на територията на общината.

     По проекта се извършват съпътстващи мерки на потребителите от целевата група, като информиране и насочване за други услуги, консултиране за балансиран режим на хранене и др. с цел намаляване на социалното изключване.

    С реализацията на проекта операцията ще допринесе да се постигне общата цел на Оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храна, с оглед преодоляване на основното материално лишение.

    Документи за ползване на услугата се приемат през цялата година в общинска администрация Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ