Новини

<< Всички новини

[20.08.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Мехмедали Мустафов Шурандов и и всички заинтересовани лица, че на 20.08.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Атидже Дидова, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-107/20.08.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. Нива № 031091с площ от 5,712 дка. десета категория , находяща се в местността „БАРАТА“ в землището на с. Рибново.

2. Нива № 039001 с площ от 3,160 дка. девета категория , находяща се в местността „РАЗКОЛ“ в землището на с. Рибново.

3. Нива № 035010 с площ от 1,306 дка. десета категория , находяща се в местността „ВИШНА ПОЛЯНА“ в землището на с. Рибново.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ