Новини

<< Всички новини

[09.08.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че е одобрен проект на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ №047096, м.“Падарката“ по КВС землище село Марчево, общ. Гърмен за жилищно строителство.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал.3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ