Новини

<< Всички новини

[26.10.2017]

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

           

                                               

Община Гърмен обявява прием на документи по проект “Създаване на общински център за почасово предоставяне на  социални услуги за хора в неравностойно положение” №BG05M9OP001-2.002-0259-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП РЧР 2014- 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 «Независим  живот».

            Документи ще се приемат всеки работен ден от 26.10.2017 до 03.11.2017 г. включително, от 08.00 до 16.30 часа в стоя №15, етаж 3 в сградата на Общинска администрация с. Гърмен.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛИ

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДАВАТ ОТ КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛЯ - ОБРАЗЕЦ.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ - ОБРАЗЕЦ.

3. КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА.

4. КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ДА РАЖДАНЕ (НА ДЕТЕ).

5. КОПИЕ НА ВАЛИДНО ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/ЕПИКРИЗА/.

6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО/ ПОПЕЧИТЕЛСТВО (АКО ЛИЦЕТО ИМА ТАКИВА).

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

ДОКУМЕНТИ,  КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДАВАТ ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОЕКТА:

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТА ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ - ОБРАЗЕЦ.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ - ОБРАЗЕЦ.

3. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪДИМОСТ И ЗАДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ - ОБРАЗЕЦ.

4. КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА.

5. АВТОБИОГРАФИЯ.

6. КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.

7. КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ/СЕРТИФИКАТИ ЗА ЗАВЪРШЕНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО СХОДНИ ПРОГРАМИ/ПРОЕКТИ (АКО ЛИЦЕТО ПРИТЕЖАВА ТАКИВА).

8. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ МЕСТОРАБОТА (АКО КАНДИДАТЪТ РАБОТИ).

9. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ (АКО КАНДИДАТЪТ УЧИ).

<< Всички новини | << АРХИВ