Община Гърмен » Европейски проекти » Текущи проекти

Текущи проекти

 

Наименование на проекта

„Създаване на общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение”

Населено място

Община Гърмен

Сектор

Социални услуги

Срок за реализация

Начало на проекта: 14.06.2016 край на проекта 14.02.2018 г.

Стойност на проекта в лв.

499 704,00 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на потребностите, включително здравни на хора/деца с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността на територията на община Гърмен, чрез създаване и предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги, осигуряващи им достоен живот в семейна среда.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

Наименование на проекта

 

“Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции”

 

Населено място

 

с. Рибново (община Гърмен) и с. Секирник (община Босилово)

Сектор

 

Инфраструктура

Срок за реализация

 

24 месеца

Стойност на проекта

 

412 111,62 евро

Отговорна институция

 

Община Гърмен и Община Босилово

Очакван ефект

 

Повишаване на туристическия потенциал в трансграничния регион, чрез благоустрояване на читалища и опазването на местните културни традиции.

Благоустрояване на читалището в с. Секирник (Община Босилово). Благоустрояване на читалището в с. Рибново (Община Гърмен). По-добри туристически услуги.

 

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 

Интеррег ИПП по  Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония по инструмента за предприсъединителна помощ, бюджетна линия № 2014ТС16I5CB006-2015-1 (2014-2020) Приоритетна ос 2 – „Туризъм“

 

 

Наименование на проекта

 

“Осигуряване на топъл обяд“

Населено място

 

с. Гърмен

Сектор

 

Социални услуги

Срок за реализация

 

6 месеца

Стойност на проекта в лв.

 

20 125,00 лв.

Отговорна институция

 

Община Гърмен

Очакван ефект

 

Намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от

Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“ BG05FMOP001-3.002