Община Гърмен » Европейски проекти » Проекти, чакащи финансиране

Проекти, чакащи финансиране

 

Наименование на проекта

 

Създаване на социално предприятие „Общинска пералня - ГЪРМЕН“

Населено място

 

с. Марчево

Сектор

 

Обществени услуги

Срок за реализация

 

18 месеца

Стойност на проекта в лв.

 

 238 100 лв.

Отговорна институция

 

Община Гърмен

Очакван ефект

 

Предвижда се създаване на ново социално предприятие (СП),което да разшири възможностите за социално включване на лица от целевата група, чрез създаване на базови социални и трудови умения.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество