Община Гърмен » Европейски проекти » Проекти, чакащи финансиране

Проекти, чакащи финансиране

Наименование на проекта

 

„Подобрена първична медицинска помощ“

 

Населено място

 

с. Гърмен

Сектор

 

Социални услуги и инфраструктура

Срок за реализация

 

24 месеца

Стойност на проекта в лв.

 

 

Отговорна институция

 

Община Гърмен

Очакван ефект

 

Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 

Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степан на социално приобщаване”

 

Наименование на проекта

 

„Инициатива за подобряване на капацитета и достъпа до туристическите дестинации в транграничния район“

Населено място

 

с. Гърмен

Сектор

 

Туристическа инфраструктура

Срок за реализация

 

24 месеца

Стойност на проекта в лв.

 

 

Отговорна институция

 

Община Гърмен

Очакван ефект

 

Консервация, съхранение, промотиране и развитие на природното и културно наследство

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 

Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020, По Приоритетна ос 2 „Устойчив и адаптиран към климатичните промени трансграничен район“,Процедура

CCI: 2014TC16RFCB022

 

 

Наименование на проекта

 

„Реконструкция и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Гърмен”,, включващ подобект:  ОДЗ "Никола Вапцаров" – село Дебрен”

Населено място

 

с. Гърмен

Сектор

 

Образователна инфраструктура

Срок за реализация

 

12 месеца

Стойност на проекта в лв.

 

 

Отговорна институция

 

Община Гърмен

Очакван ефект

 

Извършени строително-монтажни дейности  реконструкция, ремонт и изграждане на детски  площадки, оборудване  и/или обзавежданена детската градина

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)