Община Гърмен » Достъп до информация » Нормативни документи

Публични регистри

Административен регистър

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Регистър за минерални води

Регистър на общинските предприятия, търговски дружества с общинско участие, юридическите лица с нестопанска цел и граждански дружества с с участие на оБщина Гърмен.

Регистър на издадените разрешителни за строеж - 2016 г.

Регистър на издадените разрешителни за водовземане на минерална вода

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост - 2016 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2008 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2009 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2010 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2011 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2012 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост - 2015 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост – 2013 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост – 2014 г.

Регистър на категоризираните обекти

горе