Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Наредби

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Програма за развитие на туризма на територията на община Гърмен 2019-2024 г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г

Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици за 2019-2020 г. на община Гърмен.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Гърмен.

Наредба за насърчаване на инвестициите в община Гърмен и издаване на сертификат клас В

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Гърмен

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Гърмен-2014

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета и организация на работата и условията на отглеждане във временния приют на територията на общ. Гърмен-2008.-отменена с Решение №559/16.10.2018

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Гърмен

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-2018.

Наредба за управление и ползване на минералните води от находище “Огняново – Гърмен”-2015

Наредба за управление на горските територии - собственост на община Гърмен

Наредба за управление на общинските пътища-2017

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гърмен

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен 2018 г.

Наредба на общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Гърмен-2008

Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци 2018

Наредба на общински съвет за управление на отпадъците на територията на община Гърмен-2015

Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Гърмен - 2018

Общински годишен план за младежта за 2019 г.

План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2020 г.

горе