Община Гърмен » Достъп до информация » 2. ОТГОВОРНО ЗВЕНО ЗА РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отдел "Човешки ресурси, деловодство и информационно осигуряване" е звеното, отговорно за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.

Адрес: Община Гърмен

ул. „Първа“ №35

2960 с. Гърмен

Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: Заседателната зала на общинска администрация.

Работно време: от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до до 17.00 ч. (от понеделник до петък)

Телефон за контакт: 07523/20-40  вътр.123

e-mail: oba_garmen@abv.bg