Община Гърмен » Достъп до информация » 8. СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА