Община Гърмен » За община Гърмен » Туризъм

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ХОТЕЛИЕРСТВО
1.ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ.
Съгласно чл. 111, ал 1 от Закона за туризма хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по този закон туристически обекти.
Съгласно чл. 111, ал 2 от ЗТ категоризацията се извършва от министъра на туризма и от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица - за видовете обекти и категории, посочени в този закон.
Санкции:
Съгласно чл. 206, ал 1 от ЗТ, който предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.
2. РЕГИСТЪР ЗА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ.
Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.
Регистърът се води на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма.
Документът, може да бъде свален от тук.
Санкции:
Съгласно чл. 213, ал. 1 от Закона за туризма хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на реализираните от тях нощувки по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 7000 лв.
3. СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ.
Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.
Документът, може да бъде свален от тук.
Процедура за подаване на справка-декларация в Община Гърмен:
Попълнената справка-декларация с приложение извадка от Регистъра на настанените туристи и платежен документ за отчетния период се подава в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Гърмен или на e-mail: [email protected] до 15-то число на месеца, следващ месец, през който са осъществени нощувките.
За броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси. Дължимият данък се внася в приход на бюджета на община Гърмен от данъчно задължените лица до 15 – то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Туристическият данък се заплаща в брой на касите на Община Гърмен или безкасово по сметка на Община Гърмен IBAN: BG70STSA93008490012100 в Банка ДСК – АД Гърмен – BIC STSABGSF по следния код за плащане: 442800 – туристически данък.
Съгласно чл. 58, ал. 2 от Наредба на общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Гърмен размерът на дължимия туристически данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка.
Размер на данъка за нощувка:

Категоря звезда Без минерална вода С минерална вода
* 0.30 лв. 0.50 лв.
** 0.35 лв. 0.55 лв.
*** 0.40 лв. 0.60 лв.

Санкции:
Съгласно чл. 213, ал. 3 от Закона за туризма хотелиер, който не осигури или не извършва обмен на данни по реда на чл. 116, ал. 6, т. 2 и 3 в се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Съгласно чл. 61р., ал. 5 от Закона за местни данъци и такси лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Образецът на декларацията може да бъде свален от тук.
Санкции:
Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси при неспазване на разпоредби по този закон, извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.