Новини

<< Всички новини

[04.10.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

 

 Община Гърмен започна изпълнението на дейностите по проект по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG – V-A – „Гърция-България“ 2014-2020. Проектът е по приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен район“

Водещ партньор е Община Гърмен.

Другият партньор по проекта е Община Тасос, Република Гърция.

Общият бюджет на проекта е 686 519,51 евро,

за Община Гърмен са предвидени 286 419,51 евро.

Срокът на проекта е до 29.09.2019 година.

Целта на проекта е да насърчи внедряването на мерки за развитието на солидарен туризъм в трансграничния район. Това ще позволи на хората с увреждания да посещават местни забележителности.

Специфичните цели на проекта са:

  • подобряване на условията и достъпа до туристически атракции и съоръжения в общините Гърмен и Тасос, Гърция;
  • реклама и популяризиране на туристически обекти в Гърмен и Тасос, включително сред хората с увреждания;
  • прилагане на политика за „солидарен туризъм“ в трансграничния район – подобряване на достъпа до туристически атракции за хора с увреждания;
  • увеличаване на туристическите потоци в двете общини и разширяване на туристическите целеви групи, включително хората с увреждания.

Основите дейности по проекта са:

Подробно проучване на състоянието на природното и културно наследство, както и формулиране на мерки за бъдещото му развитие и съхранение на територията на община Гърмен; Разработване на туристическа програма съгласно Закона за туризма за община Гърмен; Разработване на съвместна методология и извършване на проучване сред туристическите потоци в общините Гърмен и Тасос; Подобряване достъпа до минералните води в община Гърмен, чрез реконструкция на мирата в с. Огняново, включително прилагането на мерки за достъп на хора с увреждания, и доставка на указателни табели и велосипеди за туристически цели, вкл. вело-паркинги; Три-измерно заснемане (3Д) на най-важните туристически обекти в общината и създаването на рекламни материали; Изготвяне на проучване за насърчаване на туризма за хора с увреждания в трансграничния регион, включително доклад за добри практики; Провеждане наблюдение за оценка на удовлетвореността на туристите и местните предприемачи; Създаване на рекламен документален филм за туристическите места в двете общини; Организиране на опознавателни турове за представили на медиите, туристическия бранш, хора с увреждания и други; Участие на общината в туристически изложения; Дейности за информация и публичност.

            В резултат от изпълненето на проекта се очаква достъпът до мирата в с. Огняново да бъде подобрен и да се създадат условия за ползването им и от хора с увреждания. Допълнително се очаква повишаване на посещенията в общината с цел отдих и туризъм, в следствие на проведените кампании за популяризиране на местните дадености. Закупените по проекта велосипеди и вело-паркинги ще бъдат на разположение на всички туристи.

 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта са:

Повишаване привлекателността на трансграничния район и броя на туристите, които го посещават; Прилагане на иновативни мерки за консервация и промотиране на туристическите дадености в Гърмен; Повишена туристическа привлекателност на общините Гърмен и Тасос; Подобрен достъп до туристически обекти в общините Гърмен и Тасос; Подобряване на достъпа на хората с увреждания до туристическите обекти в общините Гърмен и Тасос; Повишено икономическо развитие и стимулиране на туристическия сектор в двете общини; Засилено сътрудничество в трансграничния район.

 

<< Всички новини | << АРХИВ