Община Гърмен » За община Гърмен » Образование » Образователна структура

Образователна структура

На територията на община Гърмен функционират 2 средни училища; 3 основни училища и 3 обединени училища. Средните училища се намират в селата Гърмен (СУ „Св. Св. Кирил и Методи“) и Рибново (СУ „Йордан Йовков“); основните училища са в с. Горно Дряново (ОУ „Св. Паисий Хилендарски“); с. Хвостяне (ОУ „Димитър Талев“); и с. Огняново (ОУ „П.К.Яворов“), а обединените училища в с. Дебрен (ОбУ „Св. Климент Охридски“); с. Долно Дрянови (ОбУ „Христо Ботев“); и с. Дъбница (ОбУ „Христо Ботев“). Въпреки социалните проблеми, провокирани от свиването на образователната мрежа, се реализират ползи от пренасочване на ограничените бюджетни ресурси към качествено подобряване на образователния процес, чрез разширяване на професионалното образование, чуждоезиково обучение и подобрен достъп до информационни технологии. През учебната 2018/2019 година в училищата на територията на община Гърмен, се обучават 1705 ученици.

 

Образователна мрежа в община Гърмен:

1. СУ "Св. св. Кирил и Методий” - СУ (І - ХІІ клас) - Гърмен
Директор - Стоян Стругов - GSM 0894 612 707;

E-mail: strugov_sou@abv.bg

2. СУ "Йордан Йовков" - СУ (І - ХІІ клас) - Рибново
Директор - Манчо Джуркин - GSM 0893 605 250;

E-mail: sou_ribnovo@abv.bg

3. ОУ "П.К. Яворов" - основно (І - VІІ клас) - Огняново
Директор - Ахмед Башев - GSM 0888 877 595;

E-mail: uchlishte_ogn@abv.bg

4. ОбУ “Климент Охридски" - основно (І - X клас) - Дебрен
Директор - Верхат Топчиев - GSM 0893 605 251;

E-mail: debrenschool@abv.bg

5. ОУ "СВ. Паисий Хилендарски" - основно (І - VІІ клас) - Горно Дряново
Директор - Азим Мутишев - GSM 0892 602 027;

E-mail: ou_gdrianovo@abv.bg

6. ОбУ “Христо Ботев” - основно (І - X клас) - Долно Дряново
Директор - Гюлка Арнаудова - GSM 0896 690 857;

E-mail: oudddrianovo@abv.bg

7. ОУ “Димитър Талев” - основно (І - VІІ клас) - Хвостяне
Директор - Джевджет Дренк - GSM 0876 055 378;

E-mail: ou.dtalev@abv.bg

8. ОбУ “Христо Ботев” - основно (І - X клас) - Дъбница
Сайт на училището: http://oudybnica.hit.bg/
Директор - Айтен Солакова - GSM 0893363825;

E-mail: botevschool@mail.bg

9. ДГ ” Светлина” - Рибново
Директор - Стефка Кишева - GSM 0882 900 436;

E-mail: svetlina_ribnovo@abv.bg

10. ДГ ”Детелина”- Огняново
Директор - Любка Стоева - GSM 0882 900 437;

E-mail: lybka_stoeva@abv.bg

11. ДГ ” Н. Вапцаров” – Дебрен
Директор - Звездица Младенова - GSM 0882 900 439;

E-mail: odzdebren@abv.bg

12. Дг ” Пролет” - Дъбница
Директор - Дима Мачкова - GSM 0882 900 440;

E-mail: odz1prolet@abv.bg

13. ДГ ”Слънце” - Долно Дряново
Директор - Айше Маджир - GSM 0882 900 445;

E-mail: sdgslance@abv.bg

14. ДГ ” Брезичка” - Гърмен
Директор - Ася Чаушева- GSM 0882 900 438;

E-mail: brezik@abv.bg

През учебната 2018/2019 г. броят на детските градини е 6 – в селата Гърмен, Долно Дряново и Рибново, с филиал в село Осиково, с. Огняново, с филиал в с. Горно Дряново, с. Дебрен и с. Дъбница. Към 01.12.2018 година детските заведения са посещавани от 605 деца.

В 3 от детските градини има разкрити  яслени групи в селата - Дебрен, Огняново и Дъбница, като броят на децата за текущата учебна година е 63.

Основните проблеми са свързани с ниските доходи на домакинствата, заетостта в семейните стопанства на лицата между 7 и 18 години, както и с демотивацията, причинена от липсата на перспективи за професионална реализация.

Училищата са с добра материална база като във всички има оборудвани компютърни кабинети.

Недостигът на средства затруднява осъвременяването на спортната база в училищата. Ниското образователно и квалификационно равнище на населението още повече поставя въпроса за ефективността на образователните институции на територията на общината.