Община Гърмен » Общинска администрация » Телефонен указател

Телефонен указател

 

Кмет на общината
Феим Иса
0887/477 277,
Централа: 07523/2040, 07523/2047

Зам.-кмет
Мюдюн Юсеин
0878/880 315,
Централа: 07523/2040, вътрешен 110

Зам.-кмет
Рефат Атипов
0882/966 763,
Централа: 07523/2040, вътрешен 105

Зам.-кмет
Владимир Донков
0882/966 754,
Централа: 07523/2040, вътрешен 124 

Главен архитект
Джемал Башов
Централа: 07523/2040, вътрешен 105

Вр. и. д. Секретар на общината
Мария Попова
0882/966 757,
Централа: 07523/2040, вътрешен 104

Председател на Общински съвет – Гърмен
Ахмед Вранчев
0878/ 88 03 15
Централа: 07523/2040, вътрешен 115

Финансов контрольор
Юлбие Кутрева
0885/ 243 701,
Централа: 07523/2040, вътрешен 116

Младши експерт "ОМП, ГЗ, класифицирана информация и архив"
Имирка Сариева/ Фатме Люманкова
Централа: 07523/2040, вътрешен 111

Директор на дирекция “ФПА, ИО и ЧР”
Орхан Гавазов
Централа: 07523/2040, вътрешен 103

Отдел “ФПО”
Вр. и. д. Началник отдел
Нуша Вранчева
0882/966 759,
Централа: 07523/2040, вътрешен 112

Мл. експерт „Контрол по ЗТ и ЗМДТ”
Милен Дедьов
0882 966 787,
Централа: 07523/2040, вътрешен 111

Юрисконсулт
Селвие Пендева
Централа: 07523/2040, вътрешен 108

Юрисконсулт
Фатие Русева
Централа: 07523/2040, вътрешен 108

Счетоводител
Зайнепа Комарова
Централа: 07523/2040, вътрешен 116

Счетоводител – касиер
Миглена Русева
Централа: 07523/2040, вътрешен 112

Ст. счетоводител
Нериман Мустафа
Централа: 07523/2040, вътрешен 116

Счетоводител
Елис Сакалиева
Централа: 07523/2040, вътрешен 116

Ст. счетоводител
Георги Янов
Централа: 07523/2040, вътрешен 116

Ст. Експерт "Местни приходи"
Гюлфе Гега
0882/900 444,
Централа: 07523/2040, вътрешен 120

Началник отдел “Човешки ресурси, административно и информационно обслужване”
Силвия Хаджиева
0882/966 753,
Централа: 07523/2040, вътрешен 122

Мл. експерт/секретарка/
Асибе Мейзин
0882/900 443,
Централа: 07523/2040, 07523/2047, вътрешен 101

Деловодител
Виолета Илчева
0882/966 770,
Централа: 07523/2040, вътрешен 123

Секретар на МКБППНМ
Нина Павлова
Централа: 07523/2040, вътрешен 123

Мл. експерт /касиер МП/
Соня Белева/Зафирка Калъчова-Пехливанова
Централа: 07523/2040, вътрешен 123

Мл. експ. “Информационно осигуряване”
Васил Горанов
0882/966 751,
Централа: 07523/2040, вътрешен 

Експерт по ИКТ
Селвер Аличова
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. Експерт техн. секретар на ОбС
Снежана Куйбишева 
0882/966 768
Централа: 07523/2040, вътрешен 115

Изпълнители шофьори
Джемал Сердар

Директор на дирекция ЕМП и ГРАО
Йорданка Донкова
0887/459 168,
Централа: 07523/2040, вътрешен 109

Директор на дирекция ПЕС, ТСУ и ХД
Петър Тигалонов
0879/659 694,
Централа: 07523/2040, вътрешен 114

Мл. експерт "Програми на ЕС"
Ваня Стойкова
0882/966 775,
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. експерт "Програми на ЕС"
Фатме Ислям
0882/966 775,
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. експерт "Програми на ЕС"
Емине Узунова
0882/966 775
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. експерт "Програми на ЕС и ЕИВ"
Фикрие Бошнакова/Веселка Владимирова
0882/966 775
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. експерт "Програми на ЕС"
Фатме Въгларева/ Гюлтена Кунева
0882/966 775,
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. експерт "Програми на ЕС"
Емил Шарков
0882/966 775,
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. експерт "Програми на ЕС, образованието, младежта и спорта"
Ахмед Гогунч
0882/966 773
Централа: 07523/2040, вътрешен 122

Ст. специалист "НС и АСК"
Нежми Ролев
Централа: 07523/2040, вътрешен 118

Ст. специалист "Кадастър и регулация"
Шукри Османчев
Централа: 07523/2040, вътрешен 118

Ст. специалист ТСУ
Мустафа Таламанов
Централа: 07523/2040, вътрешен 118

Ст. специалист ТСУ
Ибраим Чолак
Централа: 07523/2040, вътрешен 118

Специалист ТСУ
Къдра Тюфекчиева
Централа: 07523/2040, вътрешен 118

Мл. експерт /общинска собственост/
Адиле Комар
Централа: 07523/2040, вътрешен 108

Специалист ГРАО
Фатме Улан
0882/966 770,
Централа: 07523/2040, вътрешен 107

Мл. експерт ГРАО
Фатме Янузова
0882/966 770,
Централа: 07523/2040, вътрешен 107

Мл. експерт "Местни приходи"
Даниела Пидева
Централа: 07523/2040, вътрешен 120

Ръководител вътрешен ОДИТ
Иванка Илиева
0879/659 662,
Централа: 07523/2040, вътрешен 119

Стажант одитор
Марияна Стругова
0879/659 662,
Централа: 07523/2040, вътрешен 119

Мл. експерт МП
Селвина Бекир
0879/659 662,
Централа: 07523/2040, вътрешен 119

Специалист /Деловодител и МП/
Вели Шукриев
Централа: 07523/2040, вътрешен 123

Специалист /Деловодител и МП/
Фатме Хаджиева
Централа: 07523/2040, вътрешен 

Мл. експерт /Деловодител и МП/
Фатме Михрина/Билсер Мисиркова
Централа: 07523/2040, вътрешен 

Мл. експерт ГРАО
Кметство Горно Дряново
Сафея Скендерова
0879/659 666

Мл. експерт ГРАО
Кметство Дъбница
Гюлфие Адем
0882/966 774

Специалист /Деловодител и МП/
Кметство Дъбница
Фатме Хаки
0882/966 774

Ст. експерт “ДДАОО”
Кметство Рибново
Кимиле Уланова
0882/966 779

Специалист ГРАО
Кметство Долно Дряново
Джемал Булгур
0882/966 766

Специалист ГРАО
Кметство Огняново
Вили Бумбарова
0882/900 441

Мл. експерт ГРАО
Кметство Дебрен
Амиде Гавазова
0876/110 327

Специалист /деловодител и МП/
Кметство Дебрен
Елиф Даргут
0879/659 663

Кметски наместник в село Лещен
Исуф Мутишев
0876/110 364

Кметски наместник в село Ковачевица
Кирил Жуглев
0882/966 765