Община Гърмен » Общинска администрация » Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 3

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

Част I

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

Част II

Силвия Хаджиева  Началник отдел "Човешки ресурси, деловодство и информационно осигуряване"  изтегли    Да  изтегли
Силвена  Русева Секретар на община Гърмен  изтегли    Да  изтегли
Ваит Моллахасанов  Директор на Център за социални услуги "Вяра, Надежда, Любов" с. Марчево  изтегли    Да  изтегли
Петър Тигалонов Началник отдел ПЕС и ТСУ  изтегли    Да  изтегли
Ваня  Стойкова Мл.експерт "Програми на ЕС"  изтегли    Да  изтегли
Фатме Ислям Мл.експерт "Програми на ЕС"  изтегли    Да  изтегли
Емине Узунова Мл.експерт "Програми на ЕС"  изтегли    Да  изтегли
Ахмед  Гогунч Мл. експерт "ПЕС, образованието, младежта и спорта"  изтегли    Да  изтегли
Амиде Гавазова Финансов контрольор  изтегли    Да  изтегли
Милен  Дедьов Ст. експерт "Контрол по ЗТ и ЗМДТ"  изтегли    Да  изтегли
Румяна  Попова Ст. сп. "Касиер соб. приходи"  изтегли    Да  изтегли
Росица  Делиева Специалист "Деловодител"   изтегли    Да  изтегли
Севги  Топчи  Специалист "Собствени приходи"  изтегли   Да  изтегли
Звездица  Младенова Директор на ДГ "Никола Вапцаров" с. Дебрен  изтегли    Да  изтегли
Миглена  Русева  Счетоводител - касиер   изтегли    Да  изтегли
Румен  Ярчев  Ст. счетоводител  изтегли    Да  изтегли 
Соня  Тъпанкова Ст. счетоводител  изтегли    Да  изтегли
Бойка  Попова Специалист ГРАО  изтегли    Да  изтегли
Гюлфе   Гега Ст. експерт "Собствени приходи"  изтегли    Да  изтегли
Изет  Гавазов  Ст. специалист. "НС и АСК"  изтегли     Да   изтегли
Иван  Ирмиев Мл. експерт "ОМП, ГЗ, КИ и архив"  изтегли    Да  изтегли
Снежана  Куйбишева Сп. технически секретар на ОБС  изтегли    Да   изтегли
Мария   Попова  Началник отдел ГРАО  изтегли    Да  изтегли
Исуф Мутишев Кметски наместник с. Лещен  изтегли    Да  изтегли
Шукри  Османчев Ст. специалист "Кадастър и регулация"  изтегли    Да  изтегли
Елена Русева Секретар на МКБППМН, ОР и регистратура КИ   изтегли    Да  изтегли
Валери   Кесимов Зам.- кмет  изтегли     Пред Централната комисия
Рефат  Атипов Зам.-кмет изтегли   Да Пред Централната комисия
Ахмед Вранчев Зам.-кмет изтегли     Пред Централната комисия 
Селвие  Пендева  Юрисконсулт  изтегли    Да  изтегли
Йорданка  Донкова Директор  на дирекция ПЕСТСУЕГР  изтегли    Да  изтегли
Мустафа Таламанов Ст. специалист ТСУ  изтегли    Да  изтегли
Биляна   Чачева  Началник отдел ФСД и СП /гл.счетоводител/   изтегли    Да  изтегли
Васил Горанов Мл. експерт ИО  изтегли    Да   изтегли
Кирил  Жуглев Кметски наместник с. Ковачевица  изтегли    Да  изтегли
Любка  Стоева - Марушева Вр. и. д. - директор на ДГ "Детелина" с. Огняново  изтегли    Да  изтегли
Николай Манолов Главен архитект  изтегли  изтегли    Пред Централната комисия
Гюлфие 

Чауш

Мл. експерт ГРАО - кметство с. Дъбница  изтегли    Да  изтегли
Дима

Мачкова

Вр. и. д. - директор на ДГ "Пролет" с. Дъбница  изтегли    Да  изтегли
Катя Герова Специалист ГРАО - кметство с. Огняново  изтегли    Да  изтегли
Сафея Скендерова Мл. експерт ГРАО - кметство Горно Дряново  изтегли    Да  изтегли
Ася Чаушева Вр. и. д. - директор на ДГ "Брезичка" с. Гърмен  изтегли    Да  изтегли
Стефка Кишева Вр. и. д. - директор  на ДГ "Светлина" с. Рибново  изтегли    Да  изтегли
Джемал  Булгур Специалист ГРАО - кметство с. Долно Дряново  изтегли    Да  изтегли 
Айше  Маджир Директор на ДГ "Светлина" с. Долно Дряново  изтегли   Да  изтегли
Адиле  Комар Мл. експерт "Общинска собственост"  изтегли  изтегли  Да  изтегли
Кимиле Уланова Ст.експерт по ДДАОТО  изтегли    Да  изтегли
Фатме Янузова Мл.експерт "ГРАО"- кметство с. Дебрен  изтегли    Да  изтегли
Нериман  Мустафа Старши счетоводител изтегли    Да  изтигли
Христина  Кишева Мл.експерт "Програми на ЕС" изтегли    Да  изтегли
Камелия Милева Юрисконсулт изтегли  изтегли Да  изтегли
Селвер Фазли Мл. експерт ИО изтегли   Да  изтегли
Нуша Вранчева Финансов Контрольор изтегли   Да  изтегли
Стела Костова-Шоколарева Мл. експерт ГРАО - кметство с. Дъбница изтегли    Да  изтегли
Люба Бейкова Старши счетоводител изтегли   Да  изтегли
Фикрие Бошнакова Мл. експерт ПЕС и ЕИВ изтегли   Да изтегли
Асибе Мейзин

Мл. експерт/секретарка/ 

изтегли   Да  изтегли
Ибраим Чолак

Ст. специалист ТСУ

изтегли   Да  изтегли 
Ракип Камбуров Кметски наместник в с. Ореше изтегли   Да  изтегли
Сабри Белянски Кметски наместник в с. Крушево изтегли   Да  изтегли
Розен Марчев Кметски наместник в с. Марчево изтегли   Да  изтегли
 Илиана  Гюрнева Кметски наместник в с. Балдево изтегли   Да  изтегли
 Искра Авдикова Кметски наместник в с. Скребатно изтегли   Да  изтегли

 

Списък на лицата, които не са подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок - няма