Община Гърмен » Общинска администрация » Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 3

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

Част I

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

Част II

Силвия Хаджиева  Началник отдел "Човешки ресурси, административно и информационно обслужване" изтегли    Да  изтегли
Орхан Гавазов Вр.и.д. директор на дирекция Ф,П,АИО и ЧР изтегли  изтегли  Да  изтегли
Ваит Моллахасанов  Директор на Център за социални услуги "Вяра, Надежда, Любов" с. Марчево изтегли    Да  изтегли
Петър Тигалонов Директор на дирекция ПЕС, ТСУ и ХД изтегли    Да  изтегли
Ваня  Стойкова Мл.експерт "Програми на ЕС" изтегли    Да  изтегли
Фатме Ислям Мл.експерт "Програми на ЕС" изтегли    Да  изтегли
Емине Узунова Мл.експерт "Програми на ЕС" изтегли    Да  изтегли
Ахмед  Гогунч Мл. експерт "ПЕС, образованието, младежта и спорта" изтегли    Да  изтегли
Амиде Гавазова

Мл. експерт "Деловодител и местни приходи",кметство Дебрен

изтегли    Да  изтегли
Милен  Дедьов Ст. експерт "Контрол по ЗТ и ЗМДТ" изтегли    Да  изтегли
Румяна  Попова Ст. сп. "Касиер соб. приходи" изтегли    Да  изтегли
Виолета Илчева Специалист Деловодител изтегли    Да  изтегли
Даниела  Пидева Мл. експерт "Местни приходи" изтегли    Да  изтегли
Виолета  Ролева Вр.и.д Директор на ДГ "Никола Вапцаров" с. Дебрен изтегли    Да  изтегли
Миглена  Русева  Счетоводител - касиер  изтегли    Да  изтегли
Румен  Ярчев  Ст. счетоводител изтегли    Да  изтегли 
Соня  Тъпанкова Ст. счетоводител изтегли    Да  изтегли
Бойка  Попова Специалист ГРАО изтегли    Да  изтегли
Фатме Улан Мл. експерт ГРАО изтегли    Да  изтегли
Фатме  Улан Специалист ПЕС изтегли    Да  изтегли
Гюлфе   Гега Ст. експерт "Местни приходи" изтегли    Да  изтегли
Изет  Гавазов  Ст. специалист. "НС и АСК" изтегли     Да   изтегли
Иван  Ирмиев Мл. експерт "ОМП, ГЗ, КИ и архив" изтегли    Да  изтегли
Снежана  Куйбишева Мл. експерт технически секретар на ОбС изтегли    Да   изтегли
Мария   Попова  Вр.и.д секретар на общината изтегли    Да  изтегли
Исуф Мутишев Кметски наместник с. Лещен изтегли    Да  изтегли
Шукри  Османчев Ст. специалист "Кадастър и регулация" изтегли    Да  изтегли
Елена Русева Секретар на МКБППМН, ОР и регистратура КИ  изтегли    Да  изтегли
Рефат  Атипов Зам.-кмет изтегли    Да Пред Централната комисия
Ахмед Вранчев Зам.-кмет изтегли    Да Пред Централната комисия 
Владимир Донков Зам.-кмет изтегли  изтегли  Да Пред Централната комисия
Селвие  Пендева  Юрисконсулт изтегли    Да  изтегли
Йорданка  Донкова Директор  на дирекция ЕМП и ГРАО изтегли    Да  изтегли
Мустафа Таламанов Ст. специалист ТСУ изтегли    Да  изтегли
Елис  Шаркова Вр.и.д. началник отдел ФПО /гл.счетоводител/  изтегли    Да  изтегли
Васил Горанов Мл. експерт ИО изтегли    Да   изтегли
Кирил  Жуглев Кметски наместник с. Ковачевица изтегли    Да  изтегли
Силвия  Куйбишева Вр. и. д. - директор на ДГ "Детелина" с. Огняново изтегли    Да  изтегли
Джемал Башов Главен архитект изтегли  изтегли   Пред Централната комисия
Гюлфие 

Адем

Мл. експерт ГРАО - кметство с. Дъбница изтегли    Да  изтегли
Дима

Мачкова

Вр. и. д. - директор на ДГ "Пролет" с. Дъбница изтегли    Да  изтегли
Насие Хаджиева Мл. експерт ГРАО - кметство с. Огняново изтегли  изтегли  Да  изтегли
Сафея Скендерова Мл. експерт ГРАО - кметство Горно Дряново изтегли    Да  изтегли
Ася Чаушева Вр. и. д. - директор на ДГ "Брезичка" с. Гърмен изтегли    Да  изтегли
Айше Авдикова Вр. и. д. - директор  на ДГ "Светлина" с. Рибново изтегли    Да  изтегли
Джемал  Булгур Специалист ГРАО - кметство с. Долно Дряново изтегли    Да  изтегли 
Айше  Маджир Вр.ид. Директор на ДГ "Светлина" с. Долно Дряново изтегли   Да  изтегли
Адиле  Комар Мл. експерт "Общинска собственост" изтегли  изтегли  Да  изтегли
Кимиле Уланова Ст.експерт по ДДАОТО изтегли    Да  изтегли
Фатме Янузова Мл.експерт ГРАО - кметство с. Дебрен изтегли    Да  изтегли
Нериман  Мустафа Ст. счетоводител изтегли    Да  изтигли
Селвер Аличова Експерт по сигурността на информационните и комуникационни технологии изтегли    Да  изтегли
Нуша Вранчева Финансов контрольор изтегли    Да  изтегли
Георги Янов Ст. счетоводител изтегли    Да  изтегли
Юлбие Кутрева Счетоводител изтегли    Да  изтегли
Селвина Ислямова Стажант - одитор изтегли    Да  изтегли
Хамид  Юсниев Стажант - одитор изтегли    Да  изтегли
Стела Костова-Шоколарева Мл. експерт ГРАО - кметство с. Дъбница изтегли    Да  изтегли
Фикрие Бошнакова Мл. експерт ПЕС и ЕИВ изтегли    Да  изтегли
Асибе Мейзин

Мл. експерт/секретарка/ 

изтегли    Да  изтегли
Ибраим Чолак

Ст. специалист ТСУ

изтегли    Да  изтегли 
Ракип Камбуров Кметски наместник в с. Ореше изтегли    Да  изтегли
Сабри Белянски Кметски наместник в с. Крушево изтегли    Да  изтегли
Розен Марчев Кметски наместник в с. Марчево изтегли    Да  изтегли
 Илиана  Гюрнева Кметски наместник в с. Балдево изтегли    Да  изтегли
 Искра Авдикова Кметски наместник в с. Скребатно изтегли    Да  изтегли
Вели Шукриев Специалист деловодител и МП, кметство Долно Дряново изтегли    Да  изтегли
Фатме Михрина Мл. експерт деловодител и местни приходи, кметство Рибново изтегли    Да  изтегли
Мустафа Мейзин Управител "Чистота, охрана ОС, туристически обекти, бани, минерални и мира" изтегли  изтегли  Да  изтегли
Невсе Инуз Специалист деловодител и МП, кметство Осиково изтегли    Да  изтегли
Зайнепа Комарова Счетоводител изтетли    Да  изтегли
 Фатие  Русева  Експерт по сигурността на информационните и комуникационните технологии изтегли    Да  изтегли
Силвия Кежова Специалист деловодител и местни приходи изтегли    Да  изтегли
 Нежми  Ролев  Ст. специалист "Кадастър и регулация" изтегли    Да  изтегли
 Иванка  Илиева  Ръководител на звено за вътрешен одит изтегли    Да  изтегли
 Фатме  Въгларева  Мл. експерт ДДАОТО изтегли    Да  изтегли
 Елена  Базунчева  Мл. експерт ГРАО изтегли    Да  изтегли
 Нина   Павлова  Секретар на МКБППМН изтегли    Да  изтегли
 Кирил  Грозданов  Ст. специалист-кадастър и регулация изтегли    Да  изтегли
 Фатме  Хаджиева  Специалист деловодител и местни приходи  изтегли    Да  изтегли
 Насис  Сандалова  Специалист ГРАО деловодител и "МП"  изтегли    Да  изтегли
 Къдрие  Мерсимова  Мл. експерт "Програми на ЕС"  изтегли    Да  изтегли
Веселка Владимирова Специалист ПЕС, ЕИВ  изтегли    Да  изтегли
 Соня Белева   Мл. експерт ЕМП и ГРАО  изтегли    Да  изтегли

 

 

 

Списък на лицата, които не са подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок - няма