Община Гърмен » Център за информация и услуги » Обща информация

Център за информация и услуги

Обща информация

Общинският център за информация и услугиОбщинският център за информация и услуги се намира на партера, под терасата, свързваща старата и новата сграда на общината. Той е лесно достъпен за всички граждани, в това число и за хора с физически увреждания.

Центърът за информация и услуги на граждани е създаден по проект, финансиран от Хюлет Пакард и Национално Сдружение на общините в РБ в периода 2003 – 2006 год. Целта на проекта е подобряване на бързината и качеството на услугите, предоставени от Общинска администрация - Гърмен на гражданите или така нареченото „обслужване на едно гише”.

Работно време: от 8.00 до 17.00 часа /при наличие на граждани – до приключване на тяхното обслужване/.

Телефон за връзка: 07523/20–40, GSM: 0882/966 770, Факс 0751/61062

Всички плащания за извършването на административното обслужване и други, могат да се направят:

1. В центъра за информация и услуги на гишето каса – в брой или с банкова карта чрез ПОС терминал.

2. По банков път.

Банкова сметка и съответните кодове за плащане на заявени в ОбА услуги: BG70STSA93008490012100 - Банка ДСК АД

Банкова сметка на община Гърмен за администриране на собствени приходи

Кодове за вид плащане на сметки

Наименование на кодовете за вид плащане

Код за вид плащане

Данък върху недвижими имоти

44 21 00

Данък върху превозни средства

44 23 00

Такси за битови отпадъци

44 24 00

Туристически данък

44 28 00

Такси за технически услуги

44 80 01

Такси за административни услуги

44 80 07

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

I. Ако искате да използвате образец на заявление за извършване на дадена административна услуга, можете да го изтеглите като:

1. Отитивате в подсекция „Общински услуги“;
2. От видовете услуги, избирате вашата услуга, която искате да заявите;
3. Отваряте раздела „Изисквания, процедури, инструкции“ и изтегляте образеца на заявлението.

 

II. ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ СЕ ПОДАВАТ В ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ, ОТ КЪДЕТО СЕ ПОЛУЧАВАТ И ГОТОВИТЕ ДОКУМЕНТИ!

 ЗАЯВЛЕНИЯТА/ИСКАНИЯТА СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЕ ОТКАЗВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИГУРЯВА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.

 

Уведомление

I. Общинска администрация с. Гърмен, обл. Благоевград, уведомява гражданите, че ако им е необходимо Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6,  ал. 10 и ал. 11 от ДОПК, по какъвто и да е повод (за изпълнителите по ЗОП или като нужен документ за извършване на административна услуга),  същото ще се осигурява от администрацията по служебен път

 

II. Общинска администрация с. Гърмен, обл. Благоевград, извършва 13 бр. административни услуги по гражданско състояние по електронен път.

Повече информация: Тук  

 

От администрацията