Община Гърмен » Екология » Екология

25.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация село Гърмен:"Промяна начина на трайно ползване на имот в местност "Бунаря", землище на село Рибново, община Гърмен, обл. Благоевград от "Нива" в "Друг вид земеделска земя".

 

20.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация село Гърмен:"Промяна НТП на имот в село Рибново".

 

20.10.2021 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП - Разработване на находище за скалнооблицовачни материали.

 

14.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "ФЕМИЛИ-ФИЛИБЕВ-С-ИЕ" ЕООД за добиване на подземни богатства. 

 

13.10.2021 г.

Публично обявление по заявление на ЕТ" Александър Шамов" за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

 

12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация с. Гърмен:"Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 62640.49.1034 с площ 3000 кв.м. в местността "Чуклата" землище село Рибново, община Гърмен, обл. Благоевград от "Нива" в "Друг вид земеделска земя".

 

11.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за създаване на трайни насаждения по КККР землище село Скребатно

 

04.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявление  по заявление на Мустафа Чавдаров, жител на с. Дебрен, общ. Гърмен

 

 14.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация с. Гърмен:"Корекция на дерета на улици между основни точки 12-28 и 181-187 по плана на село Гърмен".

Изтеглете:Тук 

 

13.09.2021 г.

Публично обявление по заявление на " Макето-Димитър Касов" село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

 

13.09.2021 г.

Информация по пр. 2 за инвестиционно предложение с възложител ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ

 

08.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявление по заявление от  Кмета на община Гърмен

 

 

24.08.2021 г.

Уведомление за ИП за изграждане на зоопарк в село Дъбница

 

24.08.2021 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП“Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен Горно Дряново и Ковачевица и  реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в Л

 

04.08.2021 г.

Съобщение относно публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен

 Изтеглете: Тук

 

11.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "ДИМИТЪР ХРИСТОВ- НЕТИ"  - изграждане на площадка за третиране и рециклиране на отпадъци.

Изтеглете:Тук

 

29.07.2021 г.

Публично обявление по заявление на "Лорис-1" ЕООД град София, общ. Триадица

Изтеглете:Тук

 

28.07.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение изграждане на "Търговска сграда - АВТОСЕРВИЗ".

Изтеглете:Тук

 

12.07.2021 г.

Уведомление за инвесиционно предложение  "Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения на селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица".

Изтеглете:Тук

 

06.07.2021 г.

Решение №564 от 18.06.2021 г. за проучване на строителни материали

Изтеглете:Тук

 

28.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Паркинг за обслужване на хотелски комплекс"

Изтеглете:Тук

 

28.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Соларен парк до 30 киловат часа за допълнителни енергийни мощности за хотелски комплекс"

Изтеглете:Тук

 

21.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "БЕТОН" ЕООД

Изтеглете:Тук

 

18.06.2021 г.

Публично обявление на заявление от "В и К" ЕООД, град  Благоевград.

Изтеглете:Тук

 

03.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за третиране на строителни отпадъци.

Изтеглете:Тук

 

 03.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на салон в село Долно Дряново.

Изтеглете:Тук

 

31.05.2021 г.

Съобщение относно прилагането на подробния устройствен план за регулация и застрояване на курорт " Огняновски минерални бани" одобрен с Решение № 317/ Протокол №27 от 19.10.2006фгодина на Общински съвет село Гърмен за 2020 година.

17.05.2021 г.

Публично обявление от ЕТ "Мираж-Вили Куртова" за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

Изтеглете:Тук

 

17.05.2021 г.

Публично обявление от ЕТ "Копривлен СоларI-Венета Стойчева" за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

Изтеглете:Тук

 

22.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Разработване на находище за скалнооблицовъчни материали "Сливнишки дол" разположено в землището на село Крушево, община Гърмен".

Изтеглете:Тук

 

22.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Проектиране,изграждане и обзавеждане на физкултурен салон на обединено училище "Христо Ботев" в УПИ I, кв. 26 по плана на село Дъбница, община Гърмен".

Изтеглете:Тук

 

16.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплексоване на излезли от употреба моторни превозни средства"

Изтеглете:Тук

 

Регистър за съоръженията за минерални води – изключителна държавна собственост

 

14.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Корекция на дере в село Хвостяне".

Изтеглете :Тук

 

12.03.2021 г.

Съобщение относно: Публично обявление по заявление на Кмета на община Гърмен,за издаване на разрешително за водовземане от подземни води,чрез съществуващи водовземни съоръжение.

Изтеглете: Тук

 

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

09.02.2021 Г.

Проект за определяне на СОЗ около КЕИ "Кутревите блата", село Рибново.

Изтеглете: Тук

 

08.02.2021 г.

 

Уведомление за инвестиционен проект "Корекция на река Върбица в регулацията"

 

Изтеглете: Тук

 

01.02.2021 г

Съобщение относно: Публично обявяване на заявление с вх. № 53-00-22 от 12.01.2021 г. от "Сани Холидей - 2011" ЕООД, град Асеновград за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново- Гърмен", село Огняново и село Гърмен.

Изтеглете: Тук

 

19.01.2021 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение от "МЕТАЛ-ИНВЕСТ" ЕООД с. Гърмен

Изтеглете: Тук

 

12.01.2021 г. 

Съобщение относно: Откриване на процедура за изменение на разрешително за водоземане от подземни води. 

 

 12.01.2021 г.

Съобщение относно: Откриване за процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. 

 

 11.01.2021 г.

Съобщение за публично обявяване по заявление с вх. № 53-00-496/02.12.2020 от "ВИП СИТИ ИНВЕСТ" ЕООД, село Буково.

 

04.01.2021 г.

ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2021 Г.

Изтеглете : Тук

 

 07.12.2020г. 

Публично обявяване на заявление от Управителя на "ВИК" ЕООД Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води

 Изтеглете: Тук

22.10.2020 г.

Публично обявяване по заявление от Управителя на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Изтеглете: ТУК

 

12.10.2020 г.

Публично обявяване по заявление с вх.№53-00-381/23.09.2020 г. от  ЕТ "Гълъбица Мавродиева" село Огняново,   община Гърмен за изменение  на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново - Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК

 

 07.10.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение: Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 53326.500.43 с площ от 3, 645 дка в местността "Градец-падинето", землище на село Огняново от "Пасище, мера" в "Друг вид земеделска земя".

Изтеглете: ТУК!

 

29.09.2020 г.

Публично обявяване по заявление с вх.№53-00-350/27.08.2020 г. от  "Шарков" ЕООД село Огняново,   община Гърмен за изменение  на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново - Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК

 

28.09.2020 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на подпорна стена на река Канина", община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете: ТУК

 

03.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на търговска сграда и сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 90 м. в ПИ  с идентиф. 18366.96.5 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен" с възложител "Лукс пелет" ЕООД

Изтеглете: ТУК

 

01.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на къща за гости в ПИ № 034178  село Огняново"

 

 

21.08.2020 г.

Публично обявяване от "Аралдика", гр. София за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново - Гърмен" , село Марчево и село Огняново, община Гърмен.

 

 11.08.2020

Обява от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

 

30.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на къмпинг в поземлен имот с идентиф. 53326.500.53 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен." 

Изтеглете: ТУК

 

 29.07.2020 г.

Публично обявяване от "Места 57-58" ООД, с. Дъбница за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново-Гърмен", село Марчево и село Огняново, община Гърмен.

Изтеглете: ТУК

 

Публично обявяване от Иванка  Алексова и Костадин Алексов, село Огняново, община Гърмен за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново-Гърмен", с. Марчево и с. Огняново, община Гърмен.

Изтеглете: ТУК

 

17.07.2020г.

Публично обявяване по заявление с вх.№53-00-241/03.07.2020г. от "МИРАЖ-ВИЛИ КУРТОВА" село Огняново,   община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново - Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК

15.07.2020г. 

Публично обявяване по заявление с вх.№53-00-226/24.06.2020 г. от "ВИП СИТИ ИНВЕСТ" ЕООД, село Буково, община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново - Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК 

14.07.2020 г. 

Публично обявяване по заявление с вх. №53-00-237/30.06.2020 г. от "Вила Рай" ЕООД, село Огняново, община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен."

Изтеглете: ТУК

 

 14.07.2020 г. 

Публично обявяваня по заявление с вх. №53-00-236/30.06.2020 г. от "Канина" ЕООД, село Огняново, община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен".

Изтеглете: ТУК

 

 10.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Разширяване на дейността на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ IX- 47 и УПИ X -46, 645, кв. 3 по плана на с. Гърмен"

Изтеглете: ТУК

 

 08.07.2020 г.

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Открит паркинг в имот с идентиф. 37472.42.63, м. "Миливада", землище на село Ковачевиц, община Гъмен."

Изтеглете: ТУК

 

03.07.2020 г. 

Съобщение относно: Публично обявяване по заявление от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, град София.

Изтеглете: ТУК

 

 11.06.2020 г.

Съобщение относно Публично обявяване по заявление с вх. №94-00-453/10.04.2020 г. от Феим Атипов, Набие Атипова и Фикрие Атипова, село Рибново, общ. Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на находище "Огняново-Гърмен, с. Марчево и с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград."

Изтеглете: ТУК

 

 10.06.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Открит паркинг в имот с идентификатор 37472.42.63, местност „Миливада“, землище на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград."

Изтеглете: ТУК

 

 05.05.2020 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на хотел, зала за тържества, басейн, търговски площи и тръбен кладенецв поземлен имот с проектен идентификатор 18366.96.36 и площ 5.00 дка по одобрени КККР на с. Гърмен, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК!

 

03.04.2020 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на многофункционална зала" в УПИ I, кв. 5 по плана на село Дебрен

Изтеглете: ТУК!

 

17.03.2020 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за питейна вода за село Рибново", община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглте: ТУК!

 

10.03.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на хотел, зала за тържества, басейн, търговски площи и тръбен кладенец в поземлен имот с идентиф. 18366.96.36 и площ 5.00 дка (образуван от имот с идентиф. 18366.96.10) по одобрени КККР на с. Гърмен, община Гърмен"

Изтеглете:ТУК!

 

 17.02.2020 г.

Съобщение за публично обявяване по заявление о ГеоргиГогов, село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден басейн.

Изтеглете: ТУК!

 

07.02.2020 г. 

Преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на комплекс за физиотерапия, балнеолечение, плувен басейн и озеленяване в част (973 кв. м.) от поземлен имот с идентификатор 53326.34.93 и поземлени имоти с идентификатрои 53326.34.95, 53326.34.94, 53326.34.99, 53326.34.121, 53326.34.152, 53326.34.100, 53326.34.102 и 53326.34.122 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен."

Изтеглете: ТУК!

 

 07.02.2020 г. 

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 43606.6.30 и 43606.6.32 в местността "Алиева дъбика" по КККР на землище с. Лещен.

Изтеглете: ТУК!

 

04.02.2020 г.

Съобщение за публично обявяване по заявление от "Лукспелет" ЕООД за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден басейн.

Изтеглете: ТУК!

 

31.01.2020 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на многофункционална зала" в УПИ I, кв. 5 по плана на село Дебрен.

Изтеглете: ТУК!

 

28.01.2020 г.

Съобщение относно публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Канина.

Изтеглете: ТУК!

 

17.01.2020 г. 

Уведомления за инвестиционни предложения " Жилищно строителство в поземллени имоти с идентификатори 43606.6.30 и 43606.6.32 в местносста "Алиева дъбика" по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград"

Изтеглете: ТУК !

 

14.01.2020 г.

Решение №528/20.12.2019 г. на Министъра на енергетиката за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства в площ "Арабка".

Изтеглете: ТУК!

 

13.01.2020 г.

Съобщение за публично обявяване на заявление от "Билдинг тренд" ЕООД с. Дъбница за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоражение.

Изтеглете: ТУК!

 

09.01.2020 г.

Решение №810/27.12.2019 г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайс, от находище "Умата", разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, на "Фемили - Филибев - С-ИЕ" ООД - София.

Изтеглете: ТУК!

 

 07.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на комплекс за физиотерапия, балнеолечение, плувен басейн и озеленяване в част (973 кв. м.) от поземлен имот с идентиф. 53326.34.93 и поземлени имоти с идентиф. 533326.34.95, 53326.34.94, 53326.34.99, 53326.34.121, 53326.34.152, 53326.34.100, 53326.34.102 и 53326.34.122 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен."

Изтеглете: ТУК!

 06.01.2020 г.

ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2020 Г.

Изтеглете : Тук

19.11.2019 г.

Публично обявяване по заявление с вх. №94-00-856 от 19.02.2016 г. от ЕТ "Гълабица Мавродиева", село Огняново, община Гърмен, област Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерално находище "Огняново - Гърмен", село Марчево и село Огняново, община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете: Тук!

 

 07.11.2019 г.

Искане за преценяване на необходимост от ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на хотел в УПИ V-63 в кв. 21 по плана на курорт "Огняновски минерални бани" община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете: Тук!

 

01.11.2019 г.

Заповед №428/01.11.2019 г. за определяне на границите на районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци.

Изтеглете: Тук!  

 

27.09.2019 г.

Публично обявяване по заявление с вх. №94-00-658/11.09.2019 г. от Валери Сидеров, Снежана Гераксиева и Надежда Сидерова, гр. Гоце Делчев, ул. "Никола Вапцаров" №9, област Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерално находище "Огняново - Гърмен", село Марчево и село Огняново, община Гърмен. 

Изтеглете: Тук!

 

 

21.08.2019 г.

Уведомление за инвестиционно намерение от "Шербетов - М" за изменение на ПРЗ на УПИ V-63 и УПИ VI-63 по плана на Курорт "Огняновски минерални бани"

Изтеглете: Тук!

 

 

05.08.2019 г.

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

Изтеглете:Тук!

 

 

08.07.2019 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП Изграждане на хотел с ресторант и СПА комплекс в ПИ № 53326.500.91 по плана на курорт Огняновски минерални бани.

Изтеглете: Тук!

 

 

10.06.2019 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на спортно развлекателен комлекс в имот с №000034, землище на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград"

Изтеглете: Тук!

 

 

23.05.2019 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Добив и първична обработка на скалнооблицовъчни материали - гнайси и гнайсошисти от участък "Айселана - 2" на находище "Айселана", землище на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград

Изтеглете: Тук!

 

 

04.04.2019 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: "Добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от находище "Раденка" в землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград"

Изтеглете: Тук!

 

 

27.03.2019 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Външно електрозахранване НН на "Търговски обект" в УПИ VII-555. кв. 45 по плана на с. Дъбница, Община Гърмен"

Изтеглете: Тук! 

 

 

18.02.2019 г.

Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона.

Обект: Речно водохващане "Върбица" на река Върбишки дол, служещо за питейно-битово водоснабдяване на село Ореше с ЕКАТТЕ 53727, община Гърмен.

Изтеглете: Тук!

 

29.11.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на хотелски комплекс в ПИ 31057, местност  Гюровица , землище село Огняново.  

Изтеглете: Тук! 

 

09.11.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение на ВиК ЕООД - Благоевград за възстановяване на съществуващ праг, изграден в река Канина за защита на довеждащ водопровод под дъното на р. Канина в землището на село Огняново, община Гърмен

Изтеглете: Тук!

 

 

Съобщение 

 

Публично обявяване на заявление с вх. № PP-01-145/12.06.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, приток на река Канина, с цел заустване на отпадъчни  води в повърхностни води за експлоатация на обект " Канализационна система на село Лещен ", общ.  Гърмен, обл.  Благоевград

 

Изтеглете: Тук

 

25.07.2018 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Разширяване на производството на предприятие, разположено в имот № 042005, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград и закупуване на оборудване"

 

 29.06.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение.

Изграждане на птицекланица е поземлен имот №054009, местност "Чучурите", землище на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

Тук

 

  27.04.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложeние.

Изграждане на "Семеен хотел" в ПИ №126061 местност "Старо село", землище с. Гърмен.

Тук

 

 27.04.2018 г.

Обявление за издадено разрешително №476  на министера на енергетиката  за проучване на скално - облицовачни материали в площ "Симона"

Тук

 


 

Обява

 

Сряда, 28 Март 2018 

От Минка Сабриева Капитанова, Кмет на община Гърмен, село Гърмен, област Благоевград, Булстат 000024752

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното намерение на община Гърмен: "Ефективна превенция и намаляване на последствията от наводнения в трансграничния регион  Гърмен - Босилово по Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Бивша Югославска Република Македония, Бюджетна линия №2014ТС16I5CB006-2018-2"

 

Цялата обява може да изтеглите от Тук


 

 ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

05.02.2018 г.

Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно - хигиенна зона около "Млекопреработващо предприятие " в имот №029027 землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете : Тук!

  


 

 

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

20.12.2017г.

Проект за определяне на санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение " Требешко дере",с.Рибново,общ. Гърмен.

Изтеглете: Тук !


 

 РЕШЕНИЕ №28 /13.11,2017г.

14.11. 2017г.

На основание чл.72, ал.1, т.1  и ал.2, във връзка с чл.52, ал. 1, т.4, и чл.78а от Закона за водите издава Решение №28/13.11.2017г.за изменение на Разрешително №10 от 29.04.2013г.за водовземане от минерална вода,изменено с Решение №24/31.05.2016г.

Изтеглете пълния текст на разрешението от ТУК !

 


 

   16.10.2017 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение

"Изграждане на мини цех за преработка и маркетинг на мляко по индивидуален проект в УПИ XIV -I-398 ,кв.47 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград."

Изтеглете :Тук !

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

27.10.2017г.

Публично обявяване на заявление с вх . № 53-00-190 (1) от 26.10.2017г. за изменение на разрешително за водовземане от минерално находище " Огняново-Гърмен, с.Огняново  и с. Гърмен, община Гърмен, област хБлагоевград".

Изтеглете : Тук !

 


 

 

Регионална програма за управление на отпадаците 

07.03.2017 г.

Тука може да изтеглите Регионалната програма за управление на отпадаците - РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014-2020 г.; Анализ на състоянието на управлението на отпадаците в РСУО - Гоце Делчев и Съобщение.

Изтеглете: ТУК!