Община Гърмен » Център за информация и услуги » Общински услуги » Устройство на територията и строителство

1 - 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

2 - 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

3 - 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

4 - 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

5 - 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

6 - 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

7 - 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

8 - 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

9 - 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

10 - 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

11 - 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

12 - 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

13 - 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

14 - 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

15 - 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

16 - 2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

17 - 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

18 - 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

19 - 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

20 - 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

21 - 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

22 - 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

23 - 2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране

24 - 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

25 - 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

26 - 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

27 - 2112 Издаване на разрешение за строеж

28 - 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

29 - 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

30 - 2115 Попълване/поправка на кадастрален план

31 - 2117 Одобряване на подробен устройствен план

32 - 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

33 - 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

34 - 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

35 - 2879 Промяна на предназначението на сгради

36 - 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

37 - 1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен  устройствен план

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1 - 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2 - 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

3 - 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

4 - 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

 

 

КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО

1 - 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2 - 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

КАДАСТЪР

 

1 - 2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

2 - 2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план