Община Гърмен » Местни избори 2023 » Съобщения

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

 

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

  

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА ПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

 

СПИСЪК НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО ЩЕ ПРОЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В ОБЩИНА ГЪРМЕНА НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

1. БАЛДЕВО

2. ГОРНО ДРЯНОВО

3. ДЕБРЕН

4. ДОЛНО ДРЯНОВО

5. ДЪБНИЦА

6. КРУШЕВО

7. МАРЧЕВО

8. ОГНЯНОВО

9. ОРЕШЕ

10. ОСИКОВО

11. РИБНОВО

12. СКРЕБАТНО

13. ХВОСТЯНЕ

 


ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА II – ТУР НА 05.11.2023 г.

Материалите ще си получават в сградата на общинска администрация с. Гърмен

на 04.11.2023 г./събота/!!!!!

№ на СИК и  място на гласуване

Населено място

Час за получаване на материалите и на тръгване от

с. Гърмен

Час за получаване на машината

014 - Пенсионерски клуб

015 Туристически център“

Огняново

 

 

Огняново

13:30

 

13:40

005 – ОУ“Кл.Охридски“

006-Читалище

 

007 -ОУ“Кл.Охридски“

 

Дебрен

 

Дебрен

 

Дебрен

15:00

 

15:30

 

 

15:40

ПСИК – 23 –  място на помещаване

ТИЦ - Огняново

Огняново

13:30

 

ПСИК – 24 – помещаване – училището в Дебрен

Дебрен

15:00

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

      Във връзка с чл. 10, ал.1 и чл. 234 от Изборния кодекс Ви уведомяваме, че за община Гърмен е определена Секция 011300001 – с. Гърмен /Заграде/, с място на гласуване Кафе “Бистрото“, в която могат да гласуват избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявки за помощ могат да се правят в Общинска администрация от 07:00 ч. до 19:30 ч. на 29.10.2023 г. на тел. 0882966757 и 0882966770.

 


СЪОБЩЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН

 

      Общинска администрация уведомява членовете на СИК и ПСИК, че 21.10.2023 г./събота/ от 10:00 часа в големия салон на читалище “Искра“ с. Гърмен, ще се проведе обучение на членовете на СИК и ПСИК в община Гърмен от Общинска избирателна комисия – Гърмен във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

      Обучението е присъствено, участието е задължително.

      Регистрацията на участващите в обучението ще започне в 9:45 часа, като представят документ за самоличност.

      Само регистрираните членове на СИК и ПСИК ще получат допълнително възнаграждение за участие в обучението.

 


 СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖЕН СРОК ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!!!

 

Община Гърмен информира, че:

     На 14 октомври 2023 г. /събота/ изтича срока за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

    Заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - Приложение № 13–МИ ще се приемат в Центъра за информация и услуги на граждани на Общинска администрация с. Гърмен от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. на 14 октомври 2023 г. /събота/, както и заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - Приложение № 17-МИ.

 


СЪОБЩЕНИЕ 

 

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.,

Община Гърмен уведомява избирателите от общината:

 

      1. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец. Приложение № 17 - МИ

    Заявлението може да се подаде:

   - по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;

   - по факс – 0751 6-10-62;

   - по електронна поща - [email protected];

    Крайният срок за подаване на заявлението /чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс/ е 14.10.2023 г.  

 

      2. Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление с което да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, при условие, че имат настоящ към 28.04.2023 г.  Приложение № 13– МИ.

      Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

  Крайният срок за подаване  на заявлението /чл.36, ал.1 и 2 от Изборния кодекс/ е 14.10.2023 г. включително. 

 

      3. Избирателите, който имат непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подават заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) до 22.10.2023 г. включително.. Приложение № 7 – МИ

     Заявленията са по образец и се подават в Центъра за информация и услуги на граждани към Общинска администрация с. Гърмен и в кметствата по населени места.


 СЪОБЩЕНИЕ

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

 

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

 

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

 

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/  предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

 

Също такапрез сайта, общинските администрации могат да въвеждат данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци  с гражданите на други държави-членки на ЕС (Избирателен списък част II)

 

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Централната избирателна комисия изработва дигитални, видео и аудио материали, които разясняват правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването, видове гласуване -  за общински съветници и кметове.

Материалите могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания": https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign