Община Гърмен » Заповеди на кмета » Нормативни документи

Заповеди на кмета

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Заповед №105/13.03.2019 г. за разрешаване на ПУП-ПРЗ за УПИ X, квартал 23 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

Заповед №12/17.01.2019 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ VII-840, УПИ VIII-221 и УПИ XVI-150, кв.9 , по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №13/17.01.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ №024082, местност "Колибите" по КВС землище село Рибново, община Гърмен.

Заповед №143/02.04.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X, квартал 23 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

Заповед №145/03.04.2019 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти №050022 и №050038, местност "Голек", землище село Марчево, община Гърмен.

Заповед №158/15.04.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII-877, ПИ №899 и ПИ №900 квартал 71 по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №159/15.04.2019 г. за разрешаване изработването на КПИИ, находяща се в УПИ II, кв. 67 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

Заповед №162/17.04.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-012121, 012123, съответстващ на на ПИ 012134, местност "Гръцка нива", землище село Лещен, община Гърме

Заповед №165/18.04.2019 г. за разрешаване на изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №479, УПИ XIII-479, УПИ VIII-474 и УПИНXV-788, квартал 37 по плана на село Рибново, общ. Гърмен

Заповед №167/22.04.2019 г. за разрешаване на изработването на проект за изменение на ПУП–ПР за УПИ XIII-234, 236, ПИ №235, ПИ №240 и ПИ №546 част от УПИ III, квартал 37 по плана на село Горно Дряново

Заповед №18/24.01.2018 г. за разрешаване на ПУП–ПРЗ за УПИ XVII-49, УПИ XVIII-691 и УПИ XIX-692, кв. 56 по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №187/15.05.2019 г. за одобряване на ПУП–РУП на УПИ XV-721 и УПИ XXI-722, УПИXIV-60, квартал 8 по плана на село Рибново, община Гърмен.

Заповед №191/17.05.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ V-537, 538, квартал 21 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

Заповед №192/17.05.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл. №630, кв. 55 по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №193/17.05.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 24267.77.12, местност "Кури Чаир", по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на землище село Дъбница

Заповед №194/17.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-500, квартал 20 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

Заповед №195/17.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №023057, местност "Широка ливада" по КВС землище село Рибново, община Гърмен.

Заповед №196/17.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на XIII-236, квартал 37 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

Заповед №198/17.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 20331.51.96, местност "Дерето", по одобрената кадастрална карта и кадастрални реистри на землище село Дебрен.

Заповед №199/17.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №031057, местност "Гюровица" по КВС землище село Огняново, община Гърмен.

Заповед №20/25.01.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ №019049, местност "Шопарланката" по КВС землище село Гърмен, община Гърмен.

Заповед №207/23.05.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от ПИ №001106 по КВС на село Долно Дряново, община Гърмен.

Заповед №208/23.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ VII-877, ПИ №899 и ПИ №900, квартал 71 по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №209/23.05.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-157, квартал 24 по плана на село Марчево, община Гърмен.

Заповед №210/23.05.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №497, УПИ III и УПИ IV, квартал 17 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

Заповед №211/23.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ I и УПИ II, кв.35, по плана на село Дебрен, община Гърмен.

Заповед №222 от 06.06.2018 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XXIV, пл. №392 и УПИ XXVII, пл. №596 кв.32, по плана на с. Огняново

Заповед №24/25.01.2019 г. за разрешаване на КПИИ в УПИ I-019025, 019026, местност "Шопарланка" по КВС землище на село Гърмен .

Заповед №272/16.07.2019 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-012121, 012123 съответстващ на УПИ I-012134 по одобрен ПУП-ПЗ и на имот с идентиф. 43606.12.134, землище село Лещен.

Заповед №368 от 28.09.2018 г. за одобрпение на КПИИ "Къщи за гости - 2 броя, барбекю, ограда и навес" в УПИ I- 297. квартал 1 по плана на село Лещен

Заповед №404 от 22.10.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация, с койно УПИ IV, кв. 44, по плана на с. Горно Дряново

Заповед №410 от 25.10.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подрабен устройствен план-план за регулация, с който УПИ VII. пл.244, кв.28, по плана на село Дъбница

Заповед №447/15.11.2018 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ на УПИ I-1, УПИ XVII-1 и УПИ XVIII-1, квартал 2 по плана на село Лещен, община Гърмен.

Заповед №505/28.12.2018 г. за разрешаване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-20, кв. 60 по плана на сло Гърмен, община Гърмен.

Заповед №506/28.12.2018 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на имот пл. №531, квартал 16 по плана на село Горно Дряново.

Заповед №53/11.02.2019 г. за разрешаване да се изработи прокет за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-462, кв. 30 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

Заповед №54/13.02.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-153, кв. 7 по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №78/21.02.2019 г. за одобряване на КПИИ "Жилищно строителство" в нов УПИ IV-109, УПИ XXIII-1049 и УПИ XXIV-1050, квартал 22 по плана на село Рибново, община Гърмен.

Заповед №79/21.02.2019 г. за одобряване на КПИИ "Къща за гости" в УПИ I-63 и УПИ II-61, квартал 31 по плана на село Балдево, община Гърмен.

Заповед №80/21.02.2019 г. за одобряване на КПИИ "Шивашки цех" в нов УПИ XXIII-408,544 квартал 3 по плана на село Горно Дряново, община Гъремн.

18.09.2017 Заповед №345 за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ / на УПИ XI-239.кв.17 по плана на с. Рибново

14.11.2017 Заповед №416 за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на УПИ I-115, УПИ II-116, и УПИ III-117 кв.4 по плана на с. Осиково.

01.12.2017 Заповед №437 за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ / по плана на с. Горно Дряново

01.12.2017 Заповед №438 за изменение на подробен устройствен план- план за регулация /ПУП -ПР / за УПИ X. пл. №109,кв. 2 по плана на с. Огняново

05.12.2017 Заповед № 444 за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива по плана на с. Гърмен

15.12.2017 Заповед № 467 за одобряване на ПУП-ПУР на улица между осови точки 203-о.т. 207-о.т. 208 по плана курорт "Огняновски минерални бани"

22.12.2017 Заповед №473 за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация на УПИ II и УПИ III кв. 19 по плана на к. "Огняновски минерални бани"

28.12.2017 Заповед №476 за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация / ПУП- ПР / за УПИ VII. пл. №332,кв. 34 по плана на с. Дъбница

29.12.2017 Заповед №480 за разрешение за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по плана на с. Гърмен

29.12.2017 Заповед № 483 за изработване на КПИИ по плана на с.Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград

29.12.2017 Заповед №481 за разрешениеза изработване на проект за изменениена подробен устройствен план-план за застрояване на ПИ №095005, м. "Маноле/О/",землище с.Гърмен

29.12.2017 Заповед №484 за разрешаване изработването на комплексен проект заинвестиционна инициатива /КПИИ/ по плана на курорт "Огняновски минерални бани",общ. Гърмен, област Благоевград

29.12.2017 Заповед №485 за разрешение за изработване на проект за изменение на кадастрален план и подробен усройствен план -план за регулация по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен.

29.12.2017 Заповед №486 от 29.12.2017 г.за изработването на ПУП - ПР по плана на с. Огняново

12.01.2018 Заповед №13 за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по плана на с. Дъбница

15.01.2018 Заповед №17 за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, с който към УПИ VII. пл. №358, кв.6 се присъединява част от имот на община Гърмен

23.01.2018 Заповед №31 за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация на УПИ I. пл. №500, кв.21 по плана на с. Дебрен , общ. Гърмен

29.01.2018 Заповед №35 от 29.01.2018 г. за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР по плана на с. Дъбница

02.02.2018 Заповед №42 от 02.02.2018 г. за изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на ПИ №019024, м."Шопарланка " КВС землище на с. Гърмен

05.02.2018 Заповед №47 от 05.02.2018 г. за изработване на КПИИ по плана на с. Долно Дряново

05.02.2018 Заповед №48 от 05.02.2018 г. за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР по плана на с. Огняново

05.02.2018 Заповед №50 от 05.02.2018 г.за изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на с. Огняново

05.02.2018 Заповед №51 от 05.02.2018 г. за изработването на КПИИ по плана на с. Гърмен

05.02.2018 Заповед №52 от 05.02.2018 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР по плана на с. Огняново

05.02.2018 Заповед №53 от 05.02.2018 г. за изработването на КПИИ по плана на с.Марчево

06.02.2018 Заповед №57 от 06.02.2018 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на ПИ №021019, м. "Рашманица", Землище с. Гърмен

06.02.2018 Заповед №60 от 06.02.2018 г. за разрешение за изработване на проект изменение на ПУП - ПУР на новопроектирана улица между новосъздадени осови точки от о.т. 500- о. т.508 по плана на с. Рибново

09.03.2018 Заповед №99 от 08.03.2018 г. във връзка с намерението на община Гърмен да прокара нова улица за достъп до УПИ XX-916, УПИ XIV-917, УПИ XVIII-127, УПИ XV-125, по плана на село Рибново

15.03.2018 Заповед № 103 от 14.03.2018 г за одобряване на проект на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ №019024, м"Шопарланка" КВС землище село Гърмен

16.03.2018 Заповед №105 от 15.03.2018 г. за одобряване на "КПИИ - Мини цех за преработка и маркетинг на мляко по индивидуален проект", находящ се в УПИ XV, кв. 47, по плана на село Дъбница

20.03.2018 Заповед № 114 от 19.03.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по плана на село Огняново

20.03.2018 Заповед №108 от 19.03.2018 г.за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по плана на село Осиково

20.03.2018 Заповед №110 от 19.03.2018 г.за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация по плана на село Дъбница

20.03.2018 Заповед №113 от 19.03.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация по плана на село Горно Дряново

22.03.2018 Заповед №124 от 21.03.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по плана на село Огняново

27.03.2018 Заповед №130 от 27.03.2018 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвартяване на пожари в горските територии, селскостопанския поземлен фонд и населените места

03.05.2018 Заповед №172 от 02.05.2018 г за одобряване на КПИИ - "Дърводелски цех и автосервиз, търговски обект и офиси" находящ се в ПИ №082032, местност "Радлер", землище на с. Дъбница

09.05.2018 Заповед № 163 от 26.04.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/, на УПИ VIII, пл.№250 и УПИ IX, пл. №251, кв. 18 по плана на с. Огняново

09.05.2018 Заповед № 173 от 03.05.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ №021019, м."Решманица" по КВС землище село Гърмен

09.05.2018 Заповед №157 от 19.04.2018 г. за одобряване на проект на подробен устроойствен план - план за застрояване на ПИ № 0094002, м. "Даръковица" по КВС землище село Гърмен

14.05.2018 Заповед № 155 от 19.04.2018 г за одобряване на КПИИ - "Смяна предназначението на жилищна сграда с пристройка и надстройка в къща за гости с барбекю и ограда"

14.05.2018 Заповед №180 от 09.05.2018 г за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III - 513, 514, 515, 517, 520, и имоти за озеленяване кв. 45

15.05.2018 Заповед №186 от 14.05.2018 г за одобряване на проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 050038, местност "Голек" по КВС землище с. Марчево

17.05.2018 Заповед №187 от 16.05.2018 г. за одобрение на КПИИ "Възрожденска къща за екотуризъм ", находящ се в УПИ V, пл. №466 и 565, кв.26, по плана на село Ковачевица

17.05.2018 Заповед №188 от 16.05.2018 г за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I-019078, УПИ I-019079, УПИ I-019081 УПИ I-019082,УПИ I-019083 в землището на с. Гърмен

18.05.2018 Заповед №190 от 17.05.2018 г.за одобряване на КПИИ "Преустройство и промяна предназначение на къща за гости в семеен хотел и пристройка" в ПИ № 034075 по КВС на село Огняново

18.05.2018 Заповед №191 от 17.05.2018 за одобряване на проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №034181, местност "Градец" по КВС землище село Огняново

28.05.2018 Заповед №197 от 23.05.2018 г. за разрешение изработването на КПИИ поради намерението на възложителя, в най-кратки срокове да реализира строеж "Къщи за гости" в УПИ ІХ,пл.№872кв.46 по плана с.Огняново

28.05.2018 Заповед №202 от 25.05.2018 г. за разрешение изработването на комплексен проект КПИИ "Къща за гости с подземен гараж" в УПИ V, пл.№504,505, кв.22 по плана на с. Ковачевица на

28.05.2018 Заповед №203 от 28.05.2018 г. за одобряване проект на ПУП-ПЗ на ПИ 036001, м."К.Торище" по КВС землище с.Рибново, общ.Гърмен за обект "Шивашки цех, склад ,офис и търговски обект"

30.05.2018 Заповед №206 от 29.05.2018 г. за разрешение изработването на комплексен проект /КПИИ/ в УПИ IV, пл. №180, кв.4 по плана на с. Марчево

31.05.2018 Заповед №207 от 29.05.2018 г. за забрана запалването и изгарянето на стърнища и други растителни отпадаци

05.06.2018 Заповед №218 от 05.06.2018 г за одобряване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ XII. пл. №657, кв. 32. по плана на село Огняново, общ. Гърмен

05.06.2018 Заповед №219 от 05.06.2018 г за разрешаване изработването на КПИИ поради намерението на възложителя, в най-кратки срокове да реализира строеж: "Къща за гости"

11.06.2018 Заповед №220 от 05.06.2018 г. за изработването на КПИИ поради намерението на възложителя, в най-кратки срокове да реализира строеж в УПИ I, пл. №213, кв. 42 по плана на горно Дряново

12.06.2018 Заповед №226 от 08.06.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с №000105,000108,015058 местност "Пандимон" и ПИ №000117 местност "Маво по КВС землище на с.Крушево за обект "Депо за строителни отпадъци"

12.06.2018 Заповед №227 от 08.06.2018 г. за одобряване на проект на ПУП-ПЗ на ПИ с №000114,000190,015059,01506 местност "Пандимон" и ПИ №000116 местност "Маво по КВС землище на с.Крушево на проект

13.06.2018 Заповед №200 от 23.05.2018 г. за забрана на къпането и плуването във водоемите и откритите каналина територията на община Гърмен

19.06.2018 Заповед №235 от 19.06.2018 г. за одобряване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ № 046001, местност "Чавдаров Кавак" по КВС землище село Дебрен, община Гърмен

20.06.2018 Заповед №239 от 19.06.2018 г за разрешаване изработването на КПИИ в ПИ №010031, местност "Буков дол" по КВС на село Горно Дряново

22.06.2018 Заповед №249 за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Дебрен

25.06.2018 Заповед №240 от 21.06.2018 г за разрешение да се изработи проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-1. и, УПИ XVIII-1 кв.2 по плана на село Лещен

26.06.2018 Заповед №255 от 26.06.2018 г.за одобряване проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ I-019078. УПИ II-019079. УПИ III-019081. УПИ IV-0190783. УПИ V-019083. квартал 19А по плана на село Гърмен

26.06.2018 Заповед №256 от 26.06.2018 г. за разрешение изработването КПИИ в УПИ II. пл.№ 361, кв. 1 по плана на село Леще

28.06.2018 Заповед №240 от 21.06.2018 г за разрешение да се изработи проект за изменение ПУП - ПР за УПИ XIV -973, кв.4 по плана на село Рибново

28.06.2018 Заповед №259 от 28.06.2018 г. за разрешение изработването КПИИ в УПИ V, пл. №498, кв. 20 по плана на село Ковачевица

12.07.2018 Заповед №281 от 11.07.2018 г. за одобряване на КПИИ "Парк" в УПИ I, квартал 9 по плана на село Дебрен, община Гърмен

17.07.2018 Заповед №289 от 13.07.2018 г. за одобрение на КПИИ "Къща за гости с кафе бар" в ПИ № 010031 по КВС на село Горно Дряново, община Гърмен

17.07.2018 Заповед №292 от 16.07.2018 г. за разрешаване изработването на КПИИ в ПИ № 066015, местност "Голям Манол", землище на село Гърмен

26.07.2018 Заповед №299 от 26.07.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с №021026 местност "Решманица" по КВС землище на с.Гърмен

27.07.2018 Заповед №304 от 26.07.2018 г. за разрешаване изработването на КПИИ в ПИ № 034181, местност "Градец" по КВС на село Огняново

27.07.2018 Заповед №305 от 26.07.2018 г.за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ № 034030, местност "Градец" по КВС землище село Огняново

27.07.2018 Заповед №306 от 27.07.2018 г. за разрешаване изработването КПИИ в новообразувания УПИ XXIII, кв. 22 по плана на село Рибново

03.08.2018 Заповед №309 от 30.07.2018 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ VI, кв. 71 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен

05.08.2018 Заповед №313 от 03.08.2018 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ IV. кв. 13 по плана на курорт "Огняновски минерални бани", в землище на с. Огняново

08.08.2018 Заповед №315 от 06.08.2018 г. за разрешаване изработването на КППИ в ПИ №000074, местност "Беслет" по КВС на село Осиково

10.08.2018 Заповед №319 от 09.08.2018 г. за одобрение на КПИИ "Семеен хотел басейн" в УПИ VI. квартал 71 по плана на село Огняново

24.08.2018 Заповед № 327 от 20.08.2018 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XI. кв. 15 по плана на с. Огняново

24.08.2018 Заповед № 328 от 20.08.2018 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ IV. кв. 44 по плана на село Горно Дряново

24.08.2018 Заповед №326 от 20.08.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ № 048040, местност "Зольово" по КВС землище село Рибново, община Гърмен

31.08.2018 Заповед №336 от 31.08.2018 г. за разрешаване изработването на КПИИ в ПИ 006135, землище село Лещен, община Гърмен

01.10.2018 Заповед № 369 от 28.09.2018 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII -244. кв.28 по плана на село Дъбница

08.10.2018 Заповед №374 от 04.10.2018 г. за одобряване на КПИИ "Къщи за гости, механа и релакс" в ПИ №006135, землище село Лещен, община Гърмен

08.10.2018 Заповед №377 от 05.10.2018 г. за одобрение на КПИИ "Автомивка и търговски обект" в ПИ №000074, по КВС на село Осиково, община Гърмен

08.10.2018 Заповед №380 от 08.10.2018 г. за одобрен прект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XIV - 973. квартал 4 по плана на село Рибново, община Гърмен

23.10.2018 Заповед №403 от 22.10.2018 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I - 460, кв. 39 по плана на село Огняново

30.10.2018 Заповед №415/ 30.10.2018 г.за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII-68. кв. 6 по плана на курорт Огняновски минерални бани

07.11.2018 Заповед №404/22.10.2018г. за одобряване на ПУП - ПР, с който УПИ IV, кв. 44, по плана на с. Горно Дряново се разделя на две УПИ - IV-219 и XV-462.

07.11.2018 Заповед №411/29.10.2018 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП - ПЗ за УПИ IX, пл. № 325, кв. 7 по плана на с. Горно Дряново.

07.11.2018 Заповед №432/06.11.2018 г. за разрешаване на изработването на КПИИ в УПИ V, пл. № 92, кв. 5 по плана на с. Ковачевица.

12.11.2018 Заповед №441/08.11.2018 за одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ № 000321, местност "Алямски рид" по КВС землище с. Долно Дряново

13.11.2018 Заповед №442/12.11.2018 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ на УПИ VIII-68, квартал 6 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище село Огняново

15.11.2018 Заповед №444/14.11.2018 г. за одобряване на ПУП - ПР, с който УПИ - I-460, кв. 39, по плана на село Огняново, община Гърмен.

22.11.2018 Заповед №451/20.11.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ № 000872, местност "Рибново" по КВС землище село Рибново, община Гърмен.

22.11.2018 Заповед №452/20.11.2018 г. за одобрение на ПУП-ПЗ за ПИ № 096027, местност "Маноле/О/" по КВС землище село Гърмен, община Гърмен.

22.11.2018 Заповед №453/21.11.2018 г. за разрешаване на ПУП–ПРЗ за УПИ III-268, УПИ IV-266 и УПИ VIII-493, кв. 28 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

22.11.2018 Заповед №454/21.11.2018 г. за разрешаване на ПУП–ПЗ и ПУП-ПР за поземлени имоти №050022 и №050038, м. "Голек", землище с. Марчево, община Гърмен.

22.11.2018 Заповед №459/22.11.2018 г. за разрешаване на ПУП–ПРЗ за УПИ XIV-308, кв. 15 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.

23.11.2018 Заповед №450/16.11.2018 г. за разрешаване на ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ II-62, кв. 6 по плана на село Лещен, община Гърмен.

23.11.2018 Заповед №460/22.11.2018 г. за разрешаване на КПИИ в УПИ I, пл. №22, кв. 7 по плана на село Лещен, община Гърмен.

29.11.2018 Заповед №461/23.11.2018 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл.№531 кв.16 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен

29.11.2018 Заповед №462/23.11.2018 г. за одобряване на КПИИ Къща за гости с ограда и навеси" в УПИ ІІ -361 кв.1по плана на с. Лещен, община Гърмен

29.11.2018 Заповед №466/28.11.2018 г. за изработване на проект за изменение на ПУП -ПРЗ за УПИ ХІІ-60, кв.25 по плана на с. Балдево, община Гърмен

13.12.2018 Заповед №468/29.11.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на УПИ IX - 325, квартал 7 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

13.12.2018 Заповед №481/07.12.2018 г. за разрешаване на ПУП - ПР за УПИ VII-840, УПИ VIII-221 и УПИ XVI-150, кв. 9 по плана на село Огняново, община Гърмен.

13.12.2018 Заповед №484/11.12.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 024075, местност "Кацата" по КВС землище село Рибново, община Гърмен.

13.12.2018 Заповед №487/13.12.2018 г. за разрешаване на КПИИ в нов УПИ XXIII, пл. №408, 544, кв. 3 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

18.12.2018 Заповед №490/13.12.2018 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ II-62, квартал 6 по плана на село Лещен, община Гърмен.

18.12.2018 Заповед №494/17.12.2018 г. за одобряване на КПИИ ,,Къща на занаятите за художествена керамика” в УПИ I-42, квартал 7 по плана на село Лещен, община Гърмен.

07.01.2019 Заповед №502/28.12.2018 г. за разрешаване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-325 и УПИ IV-325, кв. 19 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

07.01.2019 Заповед №503/28.12.2018 г. за одобряване на КПИИ ''Покрит и открит паркинг и подпорни стени" в ПИ №034181, местност "Градец" по КВС на землище село Огняново, община Гърмен.

28.01.2019 Заповед №11/17.01.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ III-268, УПИ IV-266 и УПИ VIII-493, квартал 28 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

01.02.2019 Заповед №507/28.12.2018 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл. №28, кв. 4 по плана на село Скребатно, община Гърмен.

01.02.2019 Заповед №508/28.12.2018 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-60, кв. 25 по плана на село Балдево, община Гърмен.

14.02.2019 Заповед №43/06.02.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-184, кв. 12 по плана на село Хвостяне, община Гърмен.

15.02.2019 Заповед №60 от 14.02.2019 г. за одобрение измениние на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III-325 и УПИ IV-325, квартал 19 по плана на село Гърмен

15.02.2019 Заповед №61 от 14.02.2019 г. за одобрение измениние на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III-325 и УПИ IV-325, квартал 60 по плана на село Гърмен

22.02.2019 Заповед №77/20.02.2019 г. за одобряване на КПИИ "Стаи за гости с ресторант" в нов УПИ I-019025,019026., местност "Шопарланка" по КВС землище на село Гърмен, община Гърмен.

01.03.2019 Заповед №84/28.02.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-20, кв.26 по плана на село Огняново, община Гърмен.

08.03.2019 Заповед №95/07.03.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на имот пл. №28, кв. 4 по плана на село Скребатно, община Гърмен.

18.03.2019 Заповед №104/13.03.2019 г. за разрешаване за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 018020, местност "Сливицата", по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен.

21.03.2019 Заповед №107/19.03.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-55,57, кв.4 по плана на село Ковачевица, община Гърмен.

28.03.2019 Заповед №115 от 20.03.2019 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-153. квартал 7 по плана на село Огняновор, община Гърмен, област Благоевград.

29.03.2019 Заповед №116 от 21.03.2019 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвартяване на аварийни ситуации и риск от наводнения

29.03.2019 Заповед №119 от 21.03.2019 г. за разрешаване да се изработи за проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IX-148, квартал 27 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.

29.03.2019 Заповед №122 от 25.03.2019 г. за одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XII-60, квартал 25 по плана на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград.

29.03.2019 Заповед №124 от 26.03.2019 г. за одобряване на КПИИ "Реконструкция, преустройство и разрешение на съществуваща сграда в балнео и спа хотел " в нов УПИ IV-9,95,97,29 квартал 13 по плана с. Огняново

29.03.2019 Заповед №125 от 26.03.2019 г. за одобряване проект за ПУП- РУП на УПИ X-50 и УПИ XI-51, квартал 7 по плана на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград.

04.04.2019 Заповед №133/29.03.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-27, УПИ XX-206, УПИ XVIII-210, 215 и УПИ XXIII-154 кв. 16 по плана на село Долно Дряново, община Гърм

09.04.2019 Заповед №134/29.03.2019 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвартяване на пожари в горските територии, селскостопанския поземлен фонд и населените места

10.04.2019 Заповед №152/09.04.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПЗ поземлен имот №048037, местност "Голек", землище село Марчево, община Гърмен.

11.04.2019 Заповед №153/10.04.2019 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ IX-148, квартал 27 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

21.05.2019 Заповед №202/21.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-207, УПИ XX-206, УПИ XVIII-210, 215 и УПИ XXIII-154, кв. 16 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.

23.05.2019 Заповед №204/22.05.2019 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XVII-49, УПИ XVIII-691 и УПИ XIX-692, квартал 56 по плана на село Огняново, община Гърмен

27.05.2019 Заповед №206/23.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ VI-184, кв. 12, по плана на село Хвостяне, община Гърмен.

11.06.2019 Заповед №221/10.06.2019 г. за одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-537, 538, квартал 21 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

17.06.2019 Заповед №228/17.06.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XVIII-241 и УПИ XIX-240, кв.9 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

18.06.2019 Заповед №235/18.06.2019 г. за разрешаване на изработването на КПИИ в УПИ V-3, 4, 14, кв. 15 и УПИ I-2, 3, кв. 15 по плана на курорт "Огняновски минерални бани", община Гърмен.

02.07.2019 Заповед №259/02.07.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-628 и УПИ XX-628, квартал 70 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

09.07.2019 Заповед №265/05.07.2019 г. за обявяване на настъпването на етап "восъчна зрялост" на посевите от житни култури и определянето на мерки за осигуряване на пожарна безопасност.

15.07.2019 Заповед №269/15.07.2019 г. за одобряване на КПИИ в УПИ II, квартал 67 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

16.07.2019 Заповед №270/15.07.2019 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XVIII-241 и УПИ XIX-240, квартал 9 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

19.07.2019 Заповед №274/18.07.2019 г. за разрешаване на изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №968, УПИ VI, УПИ V и УПИ IV, квартал 56 по плана на село Рибново, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №276/22.07.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1039, квартал 43а по плана на село Рибново, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №277/22.07.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №82, УПИ II, УПИ I и УПИ III, квартал 2 по плана на село Осиково, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №278/22.07.219 г. за разрешаване на изработването на проект за изменение на ПУП–ПЗ за УПИ XII-437, квартал 40 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №279/22.07.2019 г. за разрешаване изработването на КПИИ в нов УПИ IV-444,445, кв. 24 по плана на село Ковачевица, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №280/22.07.2019 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XIII-234,236, ПИ №235, ПИ №240 и ПИ №546, част от УПИ III, квартал 37 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №281/22.07.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на имот пл. №630, квартал 55 по плана на село Огняново, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №282/22.07.2019 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ IX-435 и УПИ X-436, квартал 40 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

30.07.2019 Заповед №270/29.07.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор №24267.86.22, местност "Радлер" землище село Дъбница, община Гърмен.

31.07.2019 Заповед №298/31.07.2019 г. за одобряване на ПУП–ПРЗ на ПИ №479, УПИ XIII-479, УПИ VIII-474 и УПИ XV-788, квартал 37 по плана на село Рибново, община Гърмен.

01.08.2019 Заповед №288/23.07.2019 г. за одобряване на КПИИ "Жилищна сграда" в УПИ XV-488, квартал 36 по плана на село Рибново, община Гърмен.

01.08.2019 Заповед №293/31.07.2019 г. за разрешаване на изработването на КПИИ, находящ се в ПИ №077012, местност "Кури чаир" землище село Дъбница, община Гърмен.

01.08.2019 Заповед №295/31.07.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-111 и УПИ XII-113, 447, кв.26 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

01.08.2019 Заповед №297/31.07.2019 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПУР за улица между о.т. 92-92Б, между кв. 46 и 47 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

09.08.2019 Заповед №308/09.08.2019 г. за одобряване на ПУП-ПУР на улица между о. т. 92-92Б между кватрал 46 и 47 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

15.08.2019 Заповед №314/14.08.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1039, квартал 43а по плана на село Рибново. община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №320/21.08.2019 г. за одобряване на ПУП–ПРЗ за поземлен имот №048037, местност "Голек", землище село Марчево, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №322/21.08.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, квартал 1 по плана на бившия стопански двор на ТКЗС село Долно Дряново, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №323/21.08.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ VII-111 и УПИ XII-113, 447, квартал 26 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №324/21.08.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ XII-437, квартал 40 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №325/21.08.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на ПИ №497, УПИ III и УПИ IV, квартал 17 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №326/21.08.2019 г. за разрешаване на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-244, квартал 11 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №327/21.08.2019 г. за разрешаване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор №62640.24.75, местност "Кацата".

22.08.2019 Заповед №328/21.08.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ УПИ XIX-628 и УПИ XX-628, квартал 70 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

02.09.2019 Заповед №339/29.08.2019 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на УПИ IV, квартал 1 по плана на бившия стопански двор на ТКЗС, село Долно Дряново, община Гърмен.

05.09.2019 Заповед №351/05.09.2019 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на имот с идентиф. №66874.59.174 на землище село Скребатно, община Гърмен.

20.09.2019 Заповед №368/19.09.2019 г. за разрешаване изменението на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-201, квартал 11 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

No. 48 от 09.02.2016 Заповед №48 от 09.02.2016 г. за премахване от собствениците жилищна сграда, находяща се в УПИ V, кв. 21, пл. №149 по плана на с. Марчево.

No. 53 от 12.02.2016 Заповед №53 от 12.02.2016 г. относно покрива на навеса на сградата на ресторант „Кондор”, находящ се в местността „Долни Бани”, с. Огняново.

No. 66 от 17.02.2017 Заповед №66 от 17.02.2017 г. за допускане изработване на ПУП за УПИ XI, кв.33 по плана на с. Дъбница

No. 71 от 17.02.2017 Заповед №71 от 17.02.2017 г. за допускане изработване на ПУП-ПЗ

No. 72 от 17.02.2017 Заповед №72 от 17.02.2017 г. за допускане изработване на ПУП-ПЗ

No. 77 от 21.02.2017 Заповед №77 от 21.02.2017 г. относно забраната за палене на огън на открити места и огньовете по случай "Сирни заговезни"

No. 78 от 20.02.2015 Заповед №78 от 20.02.2015 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в горите, селскостопанския поземлен фонд и населените места през настъпващия пожароопасен сезон на 2015 г.

No. 79 от 20.02.2015 Заповед №79 от 20.02.2015 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в горите, селскостопанския поземлен фонд и населените места през настъпващия пожароопасен сезон на 2015 г.

No. 85 от 27.02.2017 Заповед №85 от 27.02.2017 г. за разрешение за изготвяне на ПУП на "Еркан" ЕООД с. Дъбница

No. 96 от 02.03.2017 Заповед №96 от 02.03.2017 г. за разрешение за изработване на ПУП на Мюсюлманско настоятелство с. Дебрен

No. 98 от 02.03.2017 Заповед №98 от 02.03.2017 г. за забрана запалването и изгарянето на стърнища и други растителни отпадаци

No. 103 от 07.03.2017 Заповед №103 от 07.03.2017 г. за одобряване на КПИИ

No. 104 от 13.03.2015 Заповед №104 от 13.03.2015 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в горите, селскостопанския поземлен фонд и населените места през настъпващия пожароопасен сезон на 2015 г.

No. 109 от 10.03.2017 Заповед №109 от 10.03.2017 г. за отчуждаване на имоти по плана на с. Горно Дряново

No. 151 от 31.03.2017 Заповед №151 от 31.03.2017 г. за допускане изработване на КПИИ

No. 152 от 31.03.2017 Заповед №152 от 31.03.2017 г. за одобряване на ПУП в УПИ VI, кв. 39 по плана на с. Дъбница

No. 155 от 10.04.2017 Заповед №155 от 10.04.2017 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

No. 156 от 10.04.2017 Заповед №156 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП в УПИ XI, кв. 33 по плана на с. Дъбница

No. 158 от 10.04.2017 Заповед №158 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП в УПИ II, кв. 5 по плана на с. Лещен

No. 161 от 10.04.2017 Заповед №161 от 10.04.2017 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

No. 165 от 10.04.2017 Заповед №165 от 10.04.2017 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

No. 166 от 10.04.2017 Заповед №166 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП между УПИ VI, кв. 37 и УПИ V, кв. 37 по плана на с. Гърмен

No. 167 от 10.04.2017 Заповед №167 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП - смяна на предназначение на ПИ №009647, землището на с. Лещен

No. 168 от 10.04.2017 Заповед №168 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП в УПИ III, кв. 24 по плана на с. Долно Дряново

No. 199 от 02.06.2015 Заповед №199 от 02.06.2015 г. във връзка с недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделската продукция, селскостопанския инвентар и горските територии.

No. 228 от 16.06.2015 Заповед №228 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Красимир Радков

No. 229 от 16.06.2015 Заповед №229 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Наска Павлова

No. 230 от 16.06.2015 Заповед №230 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Красимир Михайлов

No. 231 от 16.06.2015 Заповед №231 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Златко Асенов

No. 232 от 16.06.2015 Заповед №232 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Дияна Айдарова

No. 233 от 16.06.2015 Заповед №233 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Боян Радков

No. 234 от 16.06.2015 Заповед №234 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Борис Илиев

No. 235 от 16.06.2015 Заповед №235 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Атанас Асенов

No. 236 от 16.06.2015 Заповед №236 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Асен Айдаров

No. 237 от 16.06.2015 Заповед №237 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Виктор Огнянов

No. 238 от 16.06.2015 Заповед №238 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Елена Асенова

No. 239 от 16.06.2015 Заповед №239 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Емилия Кирчева

No. 239 от 12.06.2017 Заповед №239 от 12.06.2017 г. за обявяване настъпването на етап "восъчна зрялост" на посевите и житните култури на територията на община Гърмен

No. 240 от 16.06.2015 Заповед №240 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Славчо Илиев

No. 241 от 16.06.2015 Заповед №241 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Радослав Илиев

No. 242 от 16.06.2015 Заповед №242 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Росен Радков

No. 243 от 16.06.2015 Заповед №243 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Цветан Михайлов

No. 246 от 20.06.2017 Заповед №246 от 20.06.2017 г. за изработване на КПИИ в с. Долно Дряново

No. 247 от 20.06.2017 Заповед №247 от 20.06.2017 г. за изработване на КПИИ в с. Огняново

No. 250 от 28.06.2017 Заповед №250 от 28.06.2017 г. за изработване на ПУП-ПР в землището на с. Гърмен

No. 267 от 02.07.2015 Заповед №267 от 02.07.2015 г. относно настъпване на „восъчна зрялост” на посевите от житни култури и определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата

No. 277 от 28.07.2017 Заповед №277 от 28.07.2017 г. за изработване на КПИИ в с. Огняново

No. 279 от 22.06.2016 Заповед №279 от 22.06.2016 г. относно настъпване на етап „восъчна зрялост” на посевите от житни култури на територията на община Гърмен

No. 281 от 31.07.2017 Заповед №281 от 31.07.2017 г. за изработване на КПИИ в с. Гърмен

No. 287 от 08.08.2017 Заповед №287 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Рибново

No. 288 от 08.08.2017 Заповед №288 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Долно Дряново

No. 289 от 08.08.2017 Заповед №289 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Гърмен

No. 290 от 08.08.2017 Заповед №290 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Рибново

No. 291 от 08.08.2017 Заповед №291 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПР в с. Гърмен

No. 292 от 08.08.2017 Заповед №292 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Марчево

No. 350 от 27.09.2017 Заповед №350 от 27.09.2017 г. за изработване на ПУП-ПР по плана на с. Огняново

No. 351 от 28.09.2017 Заповед №351 от 28.09.2017г. за изработване на КПИИ по плана на с.Гърмен

No. 361 от 05.10.2017 Заповед №361 от 5.10.2017 г. за изработване на ПУП-ПУР по плана на к." Огняновски минерални бани ''

No. 372 от 13.10.2017 Заповед №372 от 27.09.2017 г. за изработване на КПИИ по плана на с. Огняново

No. 388 от 27.10.2017 Заповед №388

No. 450 от 22.11.2016 Заповед №450 от 22.11.2016 г. относно продажбата на пиротехнически изделия на сергии и други временни търговски обекти

No. 503 от 30.12.2016 Заповед №503 от 30.12.2016 г. за определяне границите на районите,видът на извършените услуги по чл. 62 от Закона за местните данаци и такси и честотата на сметоизвозване на територията на общ. Гърмен

горе