Новини : Архив : декември 2018

<< Всички новини

[28.12.2018]

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

 

  [Пълен текст]

[27.12.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-изменение ПРЗ и РУП на УПИ VIII-493, УПИ IV-266 и УПИ III-268, кв. 28 по...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПЗ на ПИ №024082, м.“Колибите“, землище село Рибново, общ.Гъ...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПР на УПИ VII-840, кв.9 по плана на село Огняново, общ. Гърмен за...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 3

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-РУП на УПИ X-50 и УПИ XI-51, кв.7 по плана на с. Лещен, общ. Гърмен за жилищно...> [Пълен текст]

[14.12.2018]

ОБЯВА

Общинска администрация с.Гърмен на основание чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси 

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ...> [Пълен текст]

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

 

       Скъпи  съграждани,

...> [Пълен текст]

[11.12.2018]

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В ГЪРМЕН 2018 Г.

...> [Пълен текст]

[07.12.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[06.12.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Реконструкция, преустройство и промяна предназначение на жилищна...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща на занаятите за художествена керамика“ в УПИ I, пл. №42, кв...> [Пълен текст]

ОБЯВА

Съгласно Заповед № РД-2116/02.11.2018г. изменена със Заповед №РД-2620/04.12.2018г.на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, уведомявам всички собственици и/или ползвате...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на мол...> [Пълен текст]

[03.12.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II, пл. №62, кв.6 по плана на село Лещен, общ.Гърмен з...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-изменение на ПЗ на ПИ №050022 и ПИ №050038 м. „Голек“, землище сел...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини