Новини

<< Всички новини

[09.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Николай Кокудев и всички заинтересовани лица, че на 09.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Зюлкиф Хатип и Фатме Хатип чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-214/09.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с планоснимачен №250 /двеста и петдесет/, кв. 23 /двадесет и трети/, по утвърдения със Заповед № 1563/1935 г, и Заповед №1564/1935 г. регулационен и кадастрален план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, с площ за поземления имот от 620 /шестстотин и двадесет/ кв. м, който имот попада в УПИ VІІІ с площ от 590 кв. м, в УПИ VІІ с площ 10 кв. м. и в УПИ Vа-249 с площ от 30 кв. м.  

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ