Новини

<< Всички новини

[19.01.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.01.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Мустафа Гюлли и Фикрие Гюлли чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-15/19.01.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХІІІ /двадесет и три/ с планоснимачен №385 /триста осемдесет и пет/,  кв. 36 (тридесет и шести), по утвърдения със Заповед № 237/2001 г, регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 377 / триста седемдесет и сдем/ кв. м, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ