Новини

<< Всички новини

[27.01.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Ибраим Шарков и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Сюлейман Шарков и Фикра Шаркова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-17/27.01.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Триетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв. м, построена в урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/, отреден за имот с планоснимачен №93 /деветдесет и три/,  кв. 24 (двадесет и четири), по утвърдения със Заповед №15/1990 г, и Заповед №158/2018 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 380 / триста и осемдесет/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ