Новини

<< Всички новини

[28.01.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Николов Капков, Никола Георгиев Капков и всички заинтересовани лица, че на 28.01.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Мартин Капков и Иринка Капкова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-18/28.01.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

                 Поземлен имот  с идентификатор 77222.40.28 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет точка двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Валта“, с площ на имота 969 / деветстотин шестдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 040028.

                 Поземлен имот  с идентификатор 77222.38.104 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка сто и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Енилък“, с площ на имота 972 / деветстотин седемдесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 038104.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ