Новини

<< Всички новини

[04.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Ангелов Спасов и Николина Александрова Спасова и всички заинтересовани лица, че на 04.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Георги Спасов и Райна Танчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-25/04.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/2 идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІІ /осми/ с планоснимачен №151 /сто петдесет и едно/,  кв. 25 (двадесет и пет), по утвърдения със Заповед №16/1933 г, регулационен и кадастрален план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 596 / петстотин деветдесет и шест/ кв. м, ведно с построената в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв. м. и пачнтова стопанска постройка със застроена площ 72 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ