Новини

<< Всички новини

[01.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стойчо Петров Балдин и всички заинтересовани лица, че на 01.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Тинка Кюлева, Лиляна Алвксова, Здравка Цолева и Евгения Балдина чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-20/01.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с планоснимачен №268 /двеста шестдесет и осем/,  кв. 31 (тридесет и първи), по утвърдения със Заповед №1563/1935 г, и Заповед №1564/1935 г. регулационен и кадастрален план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 237 / двеста тридесет и седем/ кв. м, който имот участва в образуването на УПИ І и УПИ ІІІ от кв. 31.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ