Новини

<< Всички новини

[08.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Костадин Спасов Бумбаров и всички заинтересовани лица, че на 08.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Георги Бумбаров и Райна Дюлгерова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-29/08.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ /шести/ с планоснимачен №259 /двеста петдесет и девет/,  кв. 47 (четиридесет и седми), по утвърдения със Заповед №9/1998 г. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 300 / триста/ кв. м, ведно с построените в парцела двуетажна масивна сграда със застроена площ 80 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 20 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ