Новини

<< Всички новини

[09.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Божик Джанеков и всички заинтересовани лица, че на 09.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Лилия Арпаджиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-31/09.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            Поземлен имот  с идентификатор 40138.8.54 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка осем точка петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1662/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Равнище“, с площ на имота 1108 / хиляда сто и осем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 008054.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ