Новини

<< Всички новини

[10.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоян Ангелов Русев и всички заинтересовани лица, че на 09.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Катя Менова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-30/09.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.50.3 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петдесет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Балабаница“, с площ на имота 4646 / четири хиляди шест стотин четиридесет и шест/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 050003.

 

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.60.15 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестдесет точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кърка“, с площ на имота 1403 / хиляда четиристотин и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 060015.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ