Новини

<< Всички новини

[05.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Аспарух Стоянов Канин и Мустафа Мехмедов Исев и всички заинтересовани лица, че на 05.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Мина Герова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-28/05.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

            6066/11066 идеални части от поземлен имот с идентификатор 66874.2.7/шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка две точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със Заповед №РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, с площ на имота 11066 /единадесет хиляди шестдесет и шест/ кв. м, местност „Поляните“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване - ливада. Номер по предходен план 002007.

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ